جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که معادل سه
هزار و سیصد و پنجاه و هفت تومان و دو قران و هشتصد دینار جهت تهیه ملبوس
و رختخواب و سایر لوازم ضروری توقیفی های نظمیه و همچنین مبلغ یک هزار و
پانزده تومان برای مخارج فوق العاده مامورین اعزامی به قصبه بوکان از هشتم
شهریور ماه 1309 تا آخر آن سال از محل اعتبار صرفه جویی بودجه 1309 تشکیلات
نظمیه بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :