جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


ماده الحاقیه - مدت امتحانات مذکوره در ماده اول قانون اجازه نامه
طبابت مصوب 28 شهریور 1306 از تاریخ تصویب این ماده تا دو سال خواهد بود.
ماده الحاقیه فوق در جلسه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب
مجلس شورای ملی رسیده و ضمیمه قانون اجازه نامه طبابت می شود.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :