جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت معارف مجاز است که مدارک داوطلبان امتحان طبابت
مجاز را تا 25 آبان 1311 بپذیرد و اول آذر ماه 1311 امتحان ایشان را شروع
کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :