جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماهی مبلغ شش تومان شهریه درباره
حیدر اعمی آژان سابق مامور نظمیه اصفهان که در موقع اطفا حریق چشم هایش
کور و نابینا شده است از محل اعتبار شهریه و مستمریات از اول فروردین ماه
1309 مادام الحیات تادیه و پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :