جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که از تاریخ روز بعد از فوت میرزا
علی خان قاضی عضو اداره مالیه بلوچستان ماهی مبلغ سی تومان به عنوان شهریه
درباره ورثه قانونی مرحوم مزبور به شرح ذیل :
فاطمه خانم قاضی دختر متوفی 150 قران .
زهرا خانم قاضی عیال متوفی 150 قران .
تا زمانی که شوهر اختیار نکرده اند بالمناصفه از محل اعتبار شهریه تادیه
نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
تصمیمات متفرقه راجع به کابینه آقای هدایت *
مصوب اول آذر ماه 1307
>>*پاورقی : در جلسه 29 آبان ماه 1307 آقایان وزرا به شرح زیر به وسیله
آقای حاج مخبرالسلطنه هدایت رییس الوزرا معرفی شدند:
1 - آقای مهدیقلی خان هدایت رییس الوزرا 2 - آقای فیروز نصرت الدوله وزیر
مالیه 3 - آقای علی اکبرخان داور وزیر عدلیه 4 - آقای یحیی خان قراگوزلو
اعتمادالدوله وزیر معارف 5 - آقای شیبانی وزیر فوائد عامه 6 - آقای میرزا
قاسم خان صور وزیر پست و تلگراف 7 - آقای اسعد وزیر جنگ 8- آقای پاک روان
کفیل وزارت خارجه 9 - آقای ادیب السلطنه سمیعی وزیر داخله .
در جلسه 29 آذر ماه آقای دکتر سعیدخان مالک به سمت ریاست اداره کل صحیه
معرفی شدند.
در جلسه 4 دی ماه آقای محمود جم به وزارت فوائد عامه معرفی شدند.
در جلسه 11 بهمن ماه آقای سید ابوالقاسم خان عمید به سمت کفالت وزارت امور
خارجه معرفی شدند.
در جلسه 16 بهمن ماه آقای فرزین به کفالت وزارت امور خارجه معرفی شدند.
در جلسه 6 تیر ماه 1308 آقای هدایت رییس الوزرا خود را به مسئولیت وزارت
مالیه معرفی نمودند.
در جلسه 17 مرداد ماه آقای سید مهدیخان فرخ به معاونت وزارت معارف معرفی
شدند.
در جلسه 16 شهریور ماه آقای فرزین به وزارت مالیه و آقای کریم بوذرجمهری
به وزارت فوائد عامه معرفی شدند.
در جلسه 4 مهر ماه آقای جلایر به معاونت وزارت مالیه معرفی شدند.
در جلسه 30 آبان ماه آقای فرزین به وزارت خارجه و آقای میرزا حسن خان مشار
به وزارت مالیه معرفی شدند.
در جلسه 3 آذر ماه آقای میرزا همایون خان سیاح به معاونت وزارت مالیه
معرفی شدند.
در جلسه 17 فروردین 1309 آقای میرزا محمدعلیخان فروغی به وزارت اقتصاد
ملی معرفی شدند.
در جلسه 28 فروردین آقای تقی زاده به وزارت طرق و شوارع معرفی شدند.
در جلسه 9 اردیبهشت ماه آقای هدایت رییس الوزرا انضمام شغل وزارت مالیه را
به شغل خود اعلام نمودند.
در جلسه 23 اردیبهشت ماه آقای میرزا محمدعلیخان فروغی به وزارت امور
خارجه و کفالت وزارت اقتصاد ملی معرفی شدند.
در جلسه 1 خرداد ماه آقای میرزا باقرخان کاظمی به معاونت وزارت طرق و
شوارع معرفی شدند.
در جلسه 11 خرداد ماه آقای مصطفی قلیخان بیات به معاونت وزارت اقتصاد ملی
معرفی شدند.
در جلسه 29 خرداد ماه آقای میرزا عبدالله خان بهرامی به معاونت وزارت
مالیه معرفی شدند. (آقای سیاح نیز کمافی السابق معاون خواهند بود).
در جلسه 26 مرداد ماه آقای تقی زاده به وزارت مالیه و کفالت وزارت طرق و
شوارع معرفی شدند.
در جلسه 26 مرداد ماه آقای میرزا عبدالله خان بهرامی به معاونت وزارت
عدلیه معرفی شدند.
در جلسه 6 مهر ماه آقای میرزا همایون خان سیاح به معاونت وزارت مالیه
معرفی شدند.<<

مجلس شورای ملی در جلسه اول آذر ماه 1307 شمسی پروگرام مورخه 29 آبان ماه
1307 کابینه آقای مهدیقلی خان هدایت را به اکثریت 100 رای از 102 نفر عده
حاضر تصویب نمود.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :