جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل صناعت مجاز است یک نفر نقشه کش معدن را برای مدت
دو سال از روز حرکت به طرف ایران جهت احتیاجات نقشه برداری معادن از اتباع
دولت آلمان با شرایط مقرره در قانون 23 عقرب 1301 استخدام نماید - حقوق
نقشه کش مزبور از سالی یک هزار و دویست دلار و دو هزار و چهار صد تومان و
خرج سفر مشارالیه ایابا و ذهابا از چهار صد دلار تجاوز نخواهد کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :