جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - در صورتی که برای اجرای تعهد صدور تا اول شهریور 1310 که
مطابق ماده سوم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی باید به عمل آید
تعهدکنندگان به واسطه اوضاع محلی خود مجبورا باید اجناسی را صادر کنند که
آن اجناس در اول شهریور 1310 برای صدور مهیا نشده است هیات وزرا می تواند
تا فصل صدور محصول در 1310 مدت تعهد را تمدید دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :