جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات 1309 را (به استثنای
آنچه برای بقیه تعهدات سال مزبور لازم شود و همچنین به استثنای اعتباراتی
که ضمن قانون 17 مرداد ماه 1310 برای مخارج معینی منظور گردیده است ) به
طور مساعده و بدون فرع برای پرداخت مخارج منظور در بودجه 1310 مملکتی به
کار برده و بعد از محل عایدات هذه السنه رد نماید تا به موجب جمله اخیر
صورت ضمیمه قانون بودجه 1308 مملکتی مصوب 26 اسفند ماه 1307 به حساب وجوه
ذخیره مملکتی منتقل شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :