جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است که دو نفر معلم تبعه آلمان به جهت مدرسه
صنعتی یکی برای تعلیم آهنگری و یکی برای تعلیم نجاری از تاریخ 15 شهریور
1307 مطابق شرایط ذیل استخدام نماید.
الف - مدت استخدام هر یک از معلمین مذکور سه سال خواهد بود.
ب - حقوق هر یک از معلمین مذکور سالی دو هزار و چهارصد تومان است که
به اقساط ماهیانه تادیه می شود.
ج - در موقع عزیمت به ایران به هر یک از معلمین سابق الذکر مبلغ دویست
و پنجاه تومان خرج سفر داده می شود و پس از انقضا قرارداد نیز چنانچه
کنترات مشارالیهما تجدید نگردد به هر کدام معادل دویست و پنجاه تومان خرج
معاودت پرداخت خواهد شد.
د - در صورتی که معلمین مزبور قبل از انقضا مدت مقرره کنترات خود را
فسخ نمایند حق اخذ خرج معاودت را نخواهند داشت .
ه - دولت اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر طبق
مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضا
نماید.
توافق نظر رییس آن به نحوی نوشته که اوقات متعلمین فقط صرف آموختن صنایع
بشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :