جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده اول - اداره کل صناعت مجاز است امور مالی و محاسباتی و اداری
معدن شمشک را مثل یک موسسه تجارتی بدون رعایت مقررات مربوطه به امور مالی
و اداری دولت اداره نموده و حساب آن را مرتبا به وزارت مالیه ارسال دارد.
ماده دوم - برای سرمایه عملیات مبلغ بیست هزار تومان از محل 425000
تومان موضوع قانون مورخه 10 تیر ماه 1309 استقراض نماید.
ماده سوم - عایدات معدن پس از استهلاک بیست هزار تومان قرضه موضوع ماده
(2) در آخر 1310 و بعد از وضع مبلغ سه هزار تومانی که ضمن عایدات معادن
در بودجه 1310 مملکتی منظور شده است به مصرف مخارج استخراج ذغال و دائر
داشتن معدن مزبور رسیده و مازاد به صندوق عایدات مملکتی تحویل خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :