×

قانون تفریغ بودجه سال 1331 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1331 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1331-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1331 مجلس شورای ملی
موافق قسمت 1 تا 4 بودجه مصوبه مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و
شش هزار و یکصد و هفتاد و پنج ریال و سی و پنج دینار (35/38876175 ریال )
تصویب می شود.
ماده دوم - کمک هزینه مجلس شورای ملی در سال 1331 (موضوع قانون کمک
کارمندان دولت ) به مبلغ هفت میلیون و سی و هفت هزار و هشتصد و سی و یک
ریال و ده دینار (10/7037831 ریال ) تصویب می شود.
ماده سوم - هزینه یکساله 1331 چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده 4 بودجه مصوبه
مبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و سیصد و چهل و چهار ریال و
هشتاد دینار (80/1277344) تصویب می شود.
ماده چهارم - درآمد سال 1331 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه
رسمی کشور (پس از وضع کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه موضوع قانون کمک
کارمندان دولت ) به مبلغ شانزده میلیون و چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و
شش ریال و نود و پنج دینار (95/16047356) که عاید خزانه کشور گردیده است
تصویب می شود.
ماده پنجم - درآمد سال 1331 لغت نامه دهخدا از بابت فروش به مبلغ یکصد
و شصت و نه هزار و دویست و چهار ریال (169204) که عاید خزانه کشور گردیده
است تصویب می شود.

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.