×

قانون تفریغ بودجه سال 1334 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1334 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1334-مجلس-شورای-ملی

وکیل


ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1334 مجلس شورای ملی
مطابق قسمت 1 تا 3 ضمیمه طبق بودجه مصوبه به مبلغ هشتاد و شش میلیون و
هفتصد و هشتاد و یک هزار و هشتصد ریال تمام (86781800) به شرح زیر تصویب
می شود:
مقرری و حقوق و هزینه سال 1334 95/78601022 ریال
صرفه جویی که به موجب ماده هشتم قانون بودجه سال 1334 به مصرف ساختمان
جدید مجلس خواهد رسید
5/8180777 ریال
----------------------------------------------------------------------
-/86781800 ریال
ماده دوم - کمک هزینه یک ساله 1334 (موضوع تبصره ماده اول بودجه ) به
مبلغ شش میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و پانصد و پنجاه و هشت ریال و سی
و پنج دینار (35/6366558) تصویب می شود.
ماده سوم - هزینه یکساله 1334 فرهنگ دهخدا طبق ماده 4 بودجه مصوبه به
مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار و سیصد و هفت ریال و پانزده دینار(15
/1070307 ریال ) تصویب می شود.
ماده چهارم - درآمد سال 1334 اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و
اداره روزنامه رسمی کشور پس از وضع کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس
(موضوع قانون کمک کارمندان دولت ) به مبلغ بیست و پنج میلیون و دویست و سه
هزار و یکصد و شصت و هفت ریال (25203167) که عاید خزانه داری کل شده تصویب
می شود.
ماده پنجم - درآمد حاصله از فروش لغت نامه دهخدا در سال 1334 مبلغ
دویست و سی دو هزار و هفتصد و چهل و نه ریال (-/232749ریال ) که تماما
عاید خزانه داری کل گردیده تصویب می شود.

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.