×

قانون تفریغ بودجه سال 1336 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1336 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1336-مجلس-شورای-ملی
ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1336 مجلس شورای ملی
مطابق قسمت 1 تا 3 ضمیمه طبق بودجه مصوبه مبلغ یکصد و سی و دو میلیون و
چهارصد و هشتاد هزار و چهارصد و پنجاه و یک ریال و نود و پنج دینار (95
/132480451) به شرح زیر تصویب می شود:
حقوق و مقرری و هزینه اداری مجلس و چاپ فرهنگ دهخدا و
کمک هزینه سال 1336 129056013 ریال
صرفه جویی که موجب ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس
به مصرف خرید چاپخانه اختصاصی خواهد رسید 95/3424438 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع کل هزینه 95/132480451 ریال
ماده دوم - درآمد یکساله 1336 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه
رسمی کشور پس از وضع کمک هزینه کارگران چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک
کارمندان دولت ) به مبلغ بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و شش هزار و
هفتاد و پنج ریال و هشتاد دینار (80/26796075) به شرح زیر تصویب می شود:
بابت درآمد سال 36 چاپخانه و باغ بهارستان عاید
خزانه کشور گردیده است 5319320 ریال
بابت درآمد سال 36 اداره روزنامه رسمی عاید خزانه
کشور گردیده است 70/4379281 ریال
موجب ماده سوم قانون بودجه سال 39 مجلس شورای ملی
به حساب بدهی وزارت دارایی بابت انتقال چاپخانه
مجلس علی الحساب محسوب است 10/17097474 ریال
-----------------------------------------------------------------
80/26796075 ریال
ماده سوم - درآمد حاصله از فروش فرهنگ دهخدا در سال 36 به مبلغ پانصد
و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و سه ریال (598373) که عاید خزانه کشور
گردیده تصویب می شود.

صورتهای فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سالهای 31 لغایت 36 مجلس شورای ملی
بوده و صحیح است
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.