×

قانون بودجه سال 1343 مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال 1343 مجلس شورای ملی

قانون-بودجه-سال-1343-مجلس-شورای-ملی

وکیل


ماده اول - برای مقرری حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1343 مجلس شورای
ملی مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد
و پانزده ریال (187485615) مطابق ریز اقلامی که به تصویب هیات رییسه مجلس
رسیده است به شرح زیر به کارپردازی مجلس اعتبار داده می شود:
اعتبار مقرری آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی از قرار
نفری بیست و پنج هزار ریال و تفاوت مقرری ریاست مجلس 60300000
اعتبار حقوق کارمندان و خدمتگذاران و موظفین مجلس 61914544
اعتبار سایر هزینه های پرسنلی که با تصویب هیات رییسه
پرداخت خواهد شد: 51021071
اعتبار هزینه اداری 14250000
------------------------------------------------------------------
جمع 187485615
ماده دوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کسور بازنشستگی تفاوت
اشل حقوقی کارمندان و خدمتگذاران مجلس شورای ملی (اعم از شاغلین و
بازنشستگان ) را با رعایت تبصره 36 بودجه سال 1341 کل کشور احتساب و ظرف
مدت سه سال از سال 1343 از محل اعتباری که به عنوان تفاوت حقوق
بازنشستگان در بودجه سالیانه مجلس شورای ملی منظور می شود به صندوق
بازنشستگی کشور پرداخت نماید.
کسوری که از آذر ماه 1341 به بعد از تفاوت اشل حقوق کارکنان شاغل مجلس
شورای ملی کسر شده و در صندوق حسابداری مجلس موجود است از این بابت در
اختیار اداره کل بازنشستگی گذارده خواهد شد و از این به بعد نیز مرتبا
کسور بازنشستگی تمام حقوق دریافتی کارمندان و خدمتگذاران بر طبق ضرایب
مقرر کسر و به اداره مذکور پرداخت می گردد. اداره کل بازنشستگی موظف است
از اول سال 1343 به بعد تمام حقوق بازنشستگان مجلس شورای ملی را که مطابق
قانون استحقاق دارند بر اساس اشل حقوقی کارمندان و جدول حقوق خدمتگذاران
مجلس شورای ملی پرداخت نماید.
ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود صرفه جویی های
بودجه سال 1342 و صرفه جویی های احتمالی سال 1343 مجلس شورای ملی را برای
هزینه تعمیرات و نگاهداری ابنیه مجلس و خرید کتاب با تصویب هیات رییس به
مصرف برساند.
ماده چهارم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود علاوه بر
حقوق وظیفه ای که طبق قانون و مقررات به وراث مرحوم اسفندیار فریدونی
کارمند متوفی مجلس تعلق می گیرد از روز بعد از فوت (17 دی 1342) ماهی پنج
هزار ریال از بودجه مجلس شورای ملی با رعایت قانون وظایف در وجه آنها
پرداخت نماید و همچنین ماهی دو هزار ریال از آغاز فروردین 1343 به وراث
مرحوم انقطاع ناظر سابق مجلس علاوه بر وظیفه ای که دریافت می دارند پرداخت
گردد.
ماده پنجم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می شود وجوهی که
در حساب مجلس شورای ملی موجود است مادام که به مصرف مقرر نرسیده به عنوان
تنخواه گردان مورد استفاده قرار دهد.
تبصره - از محل درآمدهای متفرقه که در بودجه مجلس ذکر نشده هیات رییسه
می تواند مخارجی را که لازم بداند اجازه پرداخت بدهد.
ماده ششم - هیات رییسه مجلس شورای ملی می تواند کارمندان و خدمتگذارانی
را که لااقل بیست سال سابقه خدمت متوالی و یا بیست و پنج سال خدمت متناوب
داشته باشند با افزایش حداکثر پنج سال بسنین خدمت آنان تا پایان سال 1343
برابر مقررات بازنشسته نماید.
کسور سنوات ارفاقی به اقساط 48ماهه از حقوق کارمند یا خدمتگذار ذینفع کسر
و به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه هیجدهم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1342/12/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.