×

اصلاح آیین نامه معاشها و حقوق مقامها

اصلاح آیین نامه معاشها و حقوق مقامها

اصلاح-آیین-نامه-معاشها-و-حقوق-مقامها

وکیل


ماده 1 - به مقامات مصرحه در بند (ب ) ماده 1 فصل چهارم آیین نامه
معاشها (مصوب 23 اردیبهشت ماه 1337 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ) جمله
(روسای ستاد نیروهای سه گانه ) و معاونین ارتش اضافه می شود:
ماده 2 - بندهای (الف ) و (ب ) فصل چهارم آیین نامه معاشها به شرح زیر
اصلاح می گردد:
عبارت (فرماندهان سپاه ) مصرحه در بند (الف ) به عبارت (فرماندهان ارتش و
فرمانده لجستیکی ) و عبارت (فرمانده گارد مستقل شاهنشاهی (مندرج در بند
(ب ) به عبارت (فرمانده تیپ گارد شاهنشاهی )
تصمیم فوق که مشتمل بر دو ماده است در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
از طرف کمیسیون بودجه اتخاذ گردیده صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/01/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.