×

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

دستورالعمل-اجرایی-آئین-نامه-ارجاع-کار-به-پیمانکاران

وکیل


بخشنامه شماره 101656/101 - 16/6/1382 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 28 آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران ، مصوبه شماره 63007/ت 23731ه مورخ 19/12/1381 هیات وزیران ودر چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور(مصوبه شماره 24525/ت13898 هیات وزیران) به پیوست دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرا ابلاغ می شود.

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران
ماده 1 - مقررات این دستورالعمل، حاکم بر ارجاع کار در طرحهایی است که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)، تامین شده باشد.
ماده 2 - واژه ها و اصطلاحات زیر، در معانی مربوط بکار می روند:
الف) سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها است.
ب) ظرفیت کاری: منظور ظرفیت آزاد کاری پیمانکاران است.
ج) فراخوان ارجاع کار: منظور، دعوت به ارزیابی توان اجرایی است.
د) مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب: داشتن هر یک از معیارهای زیر، می تواند امتیاز خاص خوود را در راستای مدیریت کارآمد داشته باشد.
- مستندات ارائه شده در رابطه با استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت، مانند ایزو.
- نوع مدیریت شرکت(دولتی، خصوصی، نیمه دولتی، تعاونی و.....)
- مستندات ارائه شده، مربوط به سالهای فعالیت شرکت، در رشته کاری مورد نظر.
- مستندات ارائه شده، در رابطه با شمار کارکمان متخصص و تجربه های کاری آنان .
- مستندات ارائه شده، در رابطه با دوره های آموزشی تخصصی طی شده توسط کارکنان شرکت.
- مستندات ارائه شده، در رابطه با ساختار تشکیلاتی شرکت.
- عضویت شرکت در انجمن های صنفی تخصصی.
ه) حسن سابقه در کارهای قبلی: مانند ارائه تشویق نامه، تقدیرنامه و رضایت نامه، در اجرای پروژه ها.
و) خلاقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه: منظور اعمال مهندسی ارزش در پرو.ه های انجام شده، یا در دست انجام می باشد که منجر به کاهش قیمت با حفظ کیفیت گردیده است، و یا داشتن واحدهای تحقیق و توسعه، میران حضور در مناقصه های بین المللی در رابطه یا خدمات فنی ومهندسی، نورآوری های تائید شده توسط دستگاه اجرایی در پروژه ها و ارائه مقاله ها و دستاوردهای پژوهشی، نفی و تخصصی، در مجله های معتبر و سمینارها.
ز ) نظام کیفی انجام کار: داشتن هر یک از معیارهای زیر، می تواند امتیاز خاص خود را در راستای نظام کیفی انجام کار داشته باشد.
× واحد کنترل پروژه
× واحد کنترل کیفیت مصالح و تولیدها.
× واحد متره و برآورد.
× واحد دفتر فنی.
× واحد پشتیبانی.
× ساختار تشکیلاتی.
ح) امتیاز کل : میانگین وزنی حدول سنجش امتیازهاست.
ماده 3 - تشکیل هیات ارزیابی پیمانکار در هر دستگاه اجرایی که مجری طرح و یا مشاور نداشته باشد، یا حضور کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی، نماینده امور پیمانهای دستگاه اجرایی، معاون فنی مربوط، یا بالاترین مسئول فنی دستگاه کارفرما، نماینده دستگاه نظارت و نماینده واحده بهره بردار، تشکیل می گردد.
ماده 4 - دستگاه اجرایی، می توانند در صورتی که سقف ریالی برآورد کلی پروژه کمتر از مبلغ هزار میلیون ریال باشد، به جای فراخوان نخست، از فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده در استان محل اجرای پروژه، برای دعوت به ارزیابی توان اجرای کار، استفاده نمایند.
تبصره - پیمانکاران در تمام پایه ها، به صورت سراسری تشخیص صلاحیت می شوند.
ماده 5 - در صورتی که در رشته مورد نظر، پیمانکار دارای گواهینامه (تشخیص صلاحیت شده) وجود نداشته باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان، صلاحیت دستگاه اجرایی و تایید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان، صلاحیت حداقل 5 شرکت به صورت موردی، براساس آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران برای احراز توان تخصصی و تجربه، بررسی شده و طی فهرست خاص، برای دعوت به ارزیابی توان اجرای کار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 6 - اسناد ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکارانی داده می شود که ظرفیت کاری آنها مساوی یا بیشتر از مبلغ برآورد پروژه باشد. چنانچه پیمانکار در دو فراخوان به طور همزمان شرکت نماید و در مناقصه مربوط به فراخوان اول برنده شود، در مناقصه مربوط به فارخوان دوم، می تواند از 30% افزایش ظرفیت کاری استفاه نماید.
ماده 7 - اطلاعات درخواستی از پیمانکاران، برای کارهای در حد ظرفیت پایه های 5،4،3 بشرح زیر است:
الف) گواهینامه احراز صلاحیت.
ب) کارهای انجام شده در سالهای گذشته ، به تفکیک کارهای مشابه با پروژه و موارد دیگر و تائیدات صادره برای کارهای یاد شده.
ج) فهرست کارهای کلیدی در کارگاههای مهم، به همراه سوابق و تخصص هر یک.
د) تجهیزات وماشین آلات مرتبط با موضوع کار.
ماده 8 - معیارهای ارزیابی توان اجرای کار موضوع ماده 7 بشرح زیر است:
الف) سابقه اجرای در رشته و زمینه کار.
ب) داشتن تجهیزات وماشین آلات آماد به کار و یا در دسترس.
ج) کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی، از نظر دانش وتجربه.
د) بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه.
ه) حسن سابقه در کارهای قبلی.
ماده 9 - ظرفیت پیمانکاران برتر و شایسته، می توانددر یک دوره ارزشیابی تا دو برابر ظرفیت از نظر تعداد ومبلغ افزایش یابد. چنانچه در دوره ارزشیابی، پیمانکار براساس دستورالعمل محرومیت های پیمانکاران، مستحق اعمال محدودیت یا محرومیت گردد، این افزایش برای بقیه دوره ارزشیابی حذف خواهدشد.
ماده 10 - واگذاری یکجای کار به پیمانکار، دیگر ممنوع است. در صورت مشاهده واگذاری بشرح یاد شده، با پیمانکار براساس دستورالعمل محرومیتهای پیمانکاران، رفتار می گردد.
ماده 11 - دستگاههای اجرایی، موظف اند به منظور کنترل ظرفیت پیمانکاران، چک لیست اعلام وصول قرارداد(پیوست یک)، اسناد و مدارک ارجاع کار موضوع ماده 6آئین نامه یاد شده، و فرم خود اظهاری پیمانکار(پویست دو) که در زمان پاسخ به دعوت فراخوان دستگاه اجرایی ارائه خواهد شد، به سازمان محل عقد قرارداد پروژه ارسال گردد، و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان، اعلام وصول دریافت نمایند. در صورتی که سازمان درخواست نماید، دستگاه اجرایی موظف است تمام مستندات ارجاع کار، شامل جدول های ارزیابی، نسخه ای از قرارداد و.... را برای متقاضی ارسال نماید.
تبصره - چنانچه صلاحیت پیمانکار خارج از استان محل اعلام وصول کننده اخذ شده باشد، سازمان یاد شده موظف است یک نسخه از نامه اعلام وصول را برای سازمان تشخیص صلاحیت کننده پیمانکار ارسال نماید، تا در ظرفیت پیمانکار منظور گردد.
ماده 12 - پیمانکار موظف است، تمام اطلاعات مربوط به کارهای در دست انجام خود را(اعم از عمرانی یا غیر عمرانی) برای منظور کردن و درج در ظرفیت کاری، به سازمان محل احراز صلاحیت خود ارسال نمایند.
ماده 13 - قراردادهایی که پیشرفت ریالی تایید شده آنها توسط دستگاه اجرایی به 90% برسد، از کارهای در دست اجرای پیمانکاران خارج می گردد.
ماده 14 - فهرست منتشر شده از سوی سازمان، حداقل باید شامل : نام، نشانی، مشخصات، رشته ، پایه و ظرفیت پایه، در رشته پیمانکار باشد.
ماده 15 - چنانچه برای تکمیل و امام پروژه، نیاز باشد از پیمانکار شاغل در پروژه استفاده شود، رعایت ظرفیت کاری و تعداد کار مجاز در رشته مربوط ضروری نمی باشد، لیکن مبلغ حداکثر کار مناسب پیمانکار، بایستی رعایت گردد.
ماده 16 - لغو صلاحیت و محرومیت از ارجاع کار، براساس (دستورالعمل محرومیت های پیمانکاران) تعیین خواهد شد.
ماده 17 - دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوره، موظف اند کارهای بزرگ را به نحوی به قطعهات مناسب قابل اجرا، توسط پیمانکاران ایرانی تقسیم نمایند. برعکس، از تقسیم کارهایی که در ماهیت باید به طور یکجا واگذار شود، جدا" احتراز نمایند، تا نیاز به ارجاع بقیه کادر به صورت الحاقیه و متمم و کار تکمیلی، پیش نیاید.
تبصره1 - برای پروژه هایی که بنا به مقتضیات و شرایط فنی، اجرایی و مالی امکان تفکیک آن به جزءهای کوچکتر نبوده(مستند به گزارش توجیهی مهندسی مشاور براساس مطالعات مصوب تائید شده)، به طوری که مبلغ برآورد کار بیش از حداکثرظرفیت ریالی پیمانکاران تعیین صلاحیت شده رشته مربوط در پایه یک باشد، به یکی از روشهای ذیل اقدام گردد:
1 - استفاده از گروه همکاری پیماکاران واجد شرایط (دارای صلاحیت و ظرفیت لازم) به صورت مشارکت ثبتی یا مدنی، با تائید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران.
2 -تهیه فهرست براساس اطلاعات رایانه ای و سوابق کاری، از میان پیمانکاران واجد شرایط (داری ظرفیت و صلاحیت لازم) در جلسه ای با حضور اعضای زیر:
الف - نماینده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران.
ب - نماینده دفتر بخشی مربوط (به لحاظ مسایل اعتباری و موافقتنامه).
ج - نماینده دستگاه اجرایی.
تبصره2 - فهرست پیمانکاران تهیه شده به یکی از روشهای مذکر در تبصره(1) این ماده حداقل به تعداد 10 شرکت بوده و برای فراخوان نخست دعوت خواهند شد. ارزیابی توان اجرای کار و ادامه فرآیند مطابق آئین نامه ارجاع کار و دستورالعمل اجرایی مربوط به آن می باشد.
ماده 18 - سازمان، برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت می کند.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1382/06/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.