جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 12321/50-3637 - 24/7/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با توجه به پاراگراف دوم ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ( در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکتهای دولتی عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شده .) و با عنایت به تصریح ماده 199 قانون برنامه سوم متوقف می گردد))، در طول سالهای برنامه سوم بندهای یک و دو و همچنین تبصره بند چهارده ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1369 تعلیق گردیده است.
بنابراین ارجاع کار به شرکتها وموسسات دولتی و عمومی غیر دولتی منحصرا" از طریق مزایده و یا مناقصه و یا در صورت لزوم با رعایت مفاد ماده 83 قانون محاسبات عمومی کشور از طریق ترک تشریفات مناقصه ویا مزایده امکان پذیر می باشد.
مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1382/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :