×

تصویبنامه راجع به افزایش نصاب معاملاتی دولتی

تصویبنامه راجع به افزایش نصاب معاملاتی دولتی

تصویبنامه-راجع-به-افزایش-نصاب-معاملاتی-دولتی

وکیل


هئیت وزیران، در جلسه مورخ 7/6/1380، بنا به پیشنهاد شماره 7003/2614/56 مورخ 21/3/1370 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 – تصویب نمود:
1 - نصابهای مندرج در بندهای (الف)و(ب)و(ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و اصلاحیه مربوط، موضوع قانون اصلاح بندهای(الف)و(ب)و(ج) ماده (80) وماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1373، در سال 1380 بشرح زیر تغییر می یابد:
الف) نصاب معاملاتی جزئی : معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال تجاوی نکند.
ب) نصاب معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بیشتر باشد و از بیست میلیون ریال تجاوز نکند.
پ) نصاب معاملات عمده : معاملاتی که مبلغ آن از بیست میلیون ریال بیشتر باشد.
ت) مبلغ موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحیه آن به مبلغ دویست میلیون ریال افزایش می یابد.
2 - نصاب معاملاتی موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحیه ، موضوع قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1372 - در سال 1380 به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال تغییر می یابد.
3 - نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1380 و تا رمانی که اصلاح نشده باشند، قابل اجرا می باشند.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1380/06/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.