×

دستورالعمل انتخاب وانعقاد قراردادهای مدیریت طرح

دستورالعمل انتخاب وانعقاد قراردادهای مدیریت طرح

دستورالعمل-انتخاب-وانعقاد-قراردادهای-مدیریت-طرح

وکیل


بخشنامه شماره 9/74054/102 - 9/1/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آئین نامه اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور( مصوب 4/4/1375 هیات وزیران به شماره 24525/ت ه ) و نیز مواد 8 و 31 شرایط عمومی پیمان، در طرحهایی که استفاده از واحدهای خدمات مدیریت طرح لازم باشد، تا هنگام ابلاغ آئین نامه تشخیص صلاحیت، انتخاب وارجاع کار و موافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد واحدهای خدمات مدیریت طرح، دستورالعمل پیوست از نوع اول( لازم اجرا )، ابلاغ می گردد تا از این تاریخ به اجرا گذاشته شود.
1 -تعریف واحد خدمات مدیریت طرح
واحد خدمات مدیریت طرح شخصیتی است حقوقی که برای خدمات قابل واگذاری کارفرما( دستگاه اجرایی ) در فرآیند تهیه و اجرای طرحها، طی قرارداد مشخص، قبلو تعهد می کند. بشرح خدمات قابل واگذاری به واحدهای خدماتی مدیریت طرح در نشریه 2422 نظام فنی و اجرایی( شرح عمومی خدمات مدیریت طرح ) تعیین شده است.
2 - خدمات غیر قابل واگذاری
کارفرما نمی تواند اختیارات زیر را به مدیر طرح واگذار نماید.
2 -1 - قبول تضمین ها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها و آزاد کردن تضمین ها و سپرده های قرارداد یا پیمان
2 -2 - تصویب تغییر مبلغ پیمان و قرارداد
2 -3 - تصویب تغییر مدت پیمان وقرارداد
2 -4 - تصویب تغییر قیمتهای جدید
2 -5 - تصویب و ابلاغ قسمتها و مراحل مخلتف مطالعه، طراحی و نظارت
2 -6 - تصویب حق الزحمه که قطعی مراحل مطالعه وطراحی
2 -7 - تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان و قرارداد
2 -8 - تصویب صورت وضعیت قطعی وصورت حساب نهایی
2 -9 - سایر مواردی که طبق قوانین ومقررات منحصرا" بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده است.

3 - روش انتخاب وانعقاد قرارداد مدیریت طرح
مراحل و روش انتخاب قرارداد مدیریت طرح بشرح زیر است:
3 -1 - تهیه گزارش توجیهی از سوی کارفرما دال بر ضرورت انتخاب روش مدیریت طرح وارسال آن به معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه شامل : گزارش توجیهه نهادی، فنی، اجرایی و مالی طرح از طریق انتخاب مدیر طرح با مسئولیتهای واحد خدمات مشاوره، چگونگی صرفه جویی در هزینه های استخدامی و بالاسری در بخش کارفرمایی و نیز بالا رفتن کیفیت کار باشد.
3 -2 - بررسی گزارش توجیهی از سوی دفتر بخشی مربوط در سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت از معاونت ذیربط انجام و پاسخ برای کارفرما فرستاده می شود.
3 -3 -در صورتیکه انتخاب واحد مدیریت طرح قبلا" در موافقتنامه طرح عمرانی قید نشده باشد، باید در الاحیه موافقتنامه پیش بینی لازم صورت گیرد.
3 -4 - دستگاه اجرایی پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک هفته شرح خدمات قرارداد و واحدهای خدمات مدیریت مورد نظر خود را از بین واحدهای صاحب صلاحیت که از سازمان برنامه و بودجه گواهینامه صلاحیت دریافت کرده اند به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال می کند.
تبصره - چنانکه فهرست شرکتهای تعیین صلاحیت شده اعلام نشده باشد، ارزیابی صلاحیتها به صورت موردی وتوسط کمیته موضوع بند3 -5 انجام می شود.
3 -5 - کمیته ارزیابی صلاحیت و شرح خدمات واحدها خدمات مدیریت طرح:
تائید روش، بررسی پیشنهاد انجام خدمات( RFP ) و ارزیابی صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت طرح برعهده کمیته ای متشکل از اعضای زیر می باشد:
الف - مدیرکل دفتر امور مشاوران، پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه
ب - مدیرکل دفتر امور فن یو تدوین معیارها.
پ - معاون مربوط در دفتر امور بخشی سازمان برنامه و بودجه
ت - نمایده کارفرما.
ث -کارشناس متخصص به پیشنهاد دفتر امور مشاوران، پیمانکاران وتائید معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه
3 -6 -کمیته موضوع بند3 -5حداکثر ظرف 2 هفته نسبت به پیشنهادهای ارسال شده از سوی دستگاه اجرایی اظهارنظر می نماید.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1379/01/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.