×

نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت

نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت

نظام-اجرایی-طرحهای-صنعت-نفت

وکیل


بخشنامه شماره 1507- 8/32 - 8/6/1378 وزیر نفت

مقدمه :
این نظام، تعریف طرح، شرایط تائید و شروع عملیات اجرایی آن و نیز اصول سازماندهی اجرایی همراه با تبیین خطوط کلی وظایف، صلاحیت و حدوداختیارات مجری و همچنین ارتباط وی با مشاور و پیمانکار را در صنعت نفت در بر می گیرد. کلیه طرحهایی که مشمول تعریف مندرج در این نظام میشوند با تاکید بر مصوبه صادره مورخ 18/7/1377 در مورد ممنوعیت اجرای امانی طرحها و پروژه ها، منحصرا" براساس اصول مندرج در این نظام تعریف، تائید و اجرا خواهند گردید.
مرجع : مجموعه قوانین ومقررات قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور
تدوین : رضاپاکدامن - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران


فصل اول : تعاریف
الف - تعریف طرحهای صنعت نفت:
طرح در این نظام به مجموعه ای از پروژه های مرتبط با یکدیگر جهت نیل به هدف مشخص اطلاق می شود که با تمام و بهره برداری از آن بخشی از عملیات نفتی مندرج در قانون نفت محقق شود.
در تعریف و تعیین شرح عملیات هر طرح بایستی تمام مراحل اجرایی ( طراحی، مهندسی، خدمات خرید و خریدکالا، ساختمان و نصب و راه اندازی ) لازم برای انجام کلیه پروژه های مستقیم، غیر مستقیم و جانبی طرح اعم از آنکه در زیر سطح یا بالای سطح زمین اجرا شود گنجانیده شده بنحویکه یا اتمام مجموعه عملیات پیش بینی شده، راه اندازی و بهره برداری و رسیدن به هدف مشخص طرح میسرگردد.
از آنجا که سازماندهی اجرایی طرحها بسته به مقیاس آنها متفاوت خواهد بود طرحها در سه گروه بشرح زیر طبقه بندی میشوند:
1 - طرحهای نوع اول: طرحهایی هستند که برآورد کل هزینه هر یک از آنها 500 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن و بیشتر باشد.
2 - طرحهای نوع دوم: طرحهایی هستند که برآورد کل هزینه هر یک از آنها 100 میلیارد ریال و بیشتر و از 500 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن کمتر باشد.
3 - طرحهای نوع سوم: طرحهایی هستند که برآورد کل هزینه هر یک از آنها از 100 میلیارد یا معادل ارزی آن، کمتر باشد.
تبصره1: هزینه های مورد اشاره در انواع طرحها شامل معادل ریالی مبالغ ارزی نیز می باشد. نرخ تسعیر مبالغ ارزی به ریال صرفا" به منظور طبقه بندی انواع طرحها بوده و معادل نرخ ارز واریز نامه ای در زمان برآورد در نظر گرفته میشود.
تبصره2: در طرحهای در دست اجرا، هزینه های برآورد شده جهت طبقه بندی طرحها، صرفا" شامل هزینه های باقیمانده از ابتدای سال 1378 تا تکمیل طرح بوده وارزش کالاهای خریداری شده و یا موجود در انبار که در طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت را نیز در بر می گیرد.
تبصره3 - چنانچه در هر مرحله از طراحی و اجرای طرح، برآورد کل هزینه از سقف طبقه بندی که طرح در آن واقع شده است تجاوز نماید. طرح مشمول نظام اجرای نوع بالاتر طبقه بندی، خواهد شد.
ب - فعالیتها و مراحل مختلف تائید واجرای طرح:
1 -مرحله تائید:
1 -1 -مرحله شناخت: ( Prefeasibility )
مرحله شناخت شامل شناسایی و مطرح کردن ایده های مختلف و تبدیل آن به یک طرح با مشخصات کلی اولیه شامل مواردی از قبیل محل طرح و حدود سرمایه گذاری آنست. طرح در صورت تائید مراجع ذیصلاح در این مرحله، جهت امکان سنجی وارد مرحله بعدی میشود.
2 -1 -مرحله امکان سنجی:
در این مرحله گزارش تصیلی توجیه فنی، مالی واقتصادی تهیه می شود. این گزارش، مطالعه و بررسی گزینه های مخلتف امکانپذیر شامل مواردی از قبیل انتخاب فن آوری، قیمت تمام شده محصول، مکان یابی و نیز مدت اجرا، نحوه تامین مالی و نهایتا" سودآوری طرح که منجر به پذیرش یا رد طرح( به معنای تائید سرمایه گذاری یا عدم آن ) میشود را در بر می گیرد.
2 - مدیریت، کنترل و هماهنگی عملیات اجرایی
این فعالیتها شامل موارد زیر است:
1 -2 - مدیریت وهماهنگی فنی و اداری بین پروژه ها و مراحل اجرایی .
2 -2 - طرح ریزی و برنامه ریزی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و مراحل اجرایی و کنترل آنها.
3 -2 - بودجه وکنترل
4 -2 - بررسی وکنترل و تائید مشخصات فنی و احجام کار و تغییرات آن.
5 -2 - تهیه اسناد و نظارت بر انعقاد قراردادهای لازم با مشاوران، پیمانکاران، سازندگان، انجام نظارت، کنترل و هماهنگی بین آنان در تمام مراحل طراحی واجرا.
6 -2 - بررسی وکنترل وتائید دستورالعمل های راهبری، سازمان، سیستم های عملیاتی و آموزش نیروی انسانی برای دوره بهره برداری.
3 - مرحله طراحی، اجرا و نظارت:
در صورت تصویب گزارش امکان سنجی طرح توسط مقامات مجاز و تائید سرمایه گذاری و نیز حصول اطمینان از تامین اعتبارات مورد نیاز تا اتمام وتکمیل کار طرح وارد مرحله طراحی و اجراییی میشود.
فعالیتهای این مرحله عبارتنداز:
1 -3 -مهندسی اصول( پایه )
2 -3 -اجرا شامل:
- مهندسی تفصیلی( E )
- خرید تجهیزات( P )
- ساختمان ونصب( C )
3 -3 -نظارت شامل:
نظارت عالی و نظارت کارگاهی.
ج - تعریف عوامل مدیریت واجرا:
بطور کلی اجرای طرح توسط ترکیب متناسبی از عوامل زیر مدیریت، اجرا و کنترل می شود:
1- مجری:
مجری طرح شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که از طرف کارفرما وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجراء و هماهنگی آنان طرح را براساس گزارش امکان سنجی تصویبی با انتخاب مناسبترین روش( براساس این نظام اجرایی ) و در چارچوب اعتبارات و مدت مصوب اجرا نماید.
2 -پیمانکار مدیریت
شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را بعهده دارد. پیمانکار مدیریت وظایف خود را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعملهایی که به تائید مجری رسیده انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.
مجری جهت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی طرح پس از کسب مجوز از مراحع ذیصلاح می تواند از یک شرکت بعنوان پیمانکار مدیریت استفاده و کلیه وظایف ومسئولیتهای کارفرمایی را بجز موارد زیر وی تفویض نماید:
1 -2 -تمام تائیدهایی که براساس قوانین ومقررات مربوط باید با اضمای بالاترین مقام اجرایی باشد.
2 -2 -تصویب تغییر مبلغ پیمانها.
3 -2 -تصویب تغییر مدت پیمانها.
4 -2 -تصویب قیمتهای کارهای جدید.
5 -2 -قبول تضمینها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها.
6 -2 -تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی.
7 -2 -تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان.
8 -2 -دستورپرداختها تصویب صورت وضعیت قطعی وصورتحساب نهایی.
برای ارجاع کار به پیمانکار مدیریت از قراردادهای نمونه ای که توسط معاونت امور مهندسی و طرحها تهیه میشود استفاده خواهد شد.
3 -مهندس مشاور
شخصیتی حقوقی است که برای عرضه خدمات زیر تشخیص صلاحیت شده است:
شخصیتی حقوقی است که برای عرضه خدمات زیر تشخیص صلاحیت شده است:
- تهیه گزراشات امکان سنجی
- انجام مهندسی پایه واصولی
- انجام مهندسی تصفیلی
- خدمات مدیریت،کنترل و هماهنگی
- انجام نظارت( عالی - کارگاهی )
- انجام خدمات فنی خاص.
4 - پیمانکار عمومی یا اصلی
شخصیتی حقوقی است که برای انجام طراحی و ساخت توام ( تام فعالتهای مرحله طراحی و اجرای کار ) تشخیص صلاحیت شده است. پیمانکار عمومی می تواند با تقسیم طرح به پروژه ها و یا مراحل اجرایی، اجرای قسمتهای مختلف را پس از تائید کارفرما به مهندسین مشاور یا پیمانکاران واجد صلاحیت دیگر واگذار نماید. لکن پیمانکار عمومی در هر حال مسئولیت و مدیریت، کنترل و هماهنگی کلی کار را بایستی راسا" بعهده داشته و انجام دهد.
5 - پیمانکار
شخصیتی حقوقی است که برای انجام موارد زیر تشخیص صلاحیت شده است.
- ساختمان و نصوب وراه اندازی
- خرید اقلام ساختمانی و ابزار آلات
- مهندسی، خدمات خرید و خردی کالا بصورت توام وبدون انجام عملیات ساختمان و نصب.
فصل دوم - شرایط تائید و شروع عملیات اجرایی طرحها:
1 - پس از انجام و تصویب مطالعات شناخت و تعیین مشخصات اولیه، کلیه طرحهای نوع اول و دوم بایستی دارای گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی( امکان سنجی ) کامل و مصوب باشند و در مورد پروژه ها یا طرحهای نوع سوم حداقل توجیه ضرورت انجام پروژه، حجم عملیات، برآورد سرمایه گذاری و مدت زمان اجرای آن مشخص شده باشد. گزارش امکان سنجی طرحهای نوع اول و دوم صرفا" توسط مشاور و در طرحهای نوع سوم توسط مشاور یا کارفرما تهیه خواهد شد.
2 -گزارش امکان سنجی طرح بایستی حسب مورد به تائید هیئت مدیره چهار شرکت اصلی رسیده و تغییرات مهم بعدی نیز بایستی به تصویب همان مراجع برسد، شروع هر گونه عملیات اجرایی طرح( اعم از تحصیل اراضی، طراحی، مهندسی، تدارکات و.... ) قبل از تصویب گزارش امکان سنجی و تصویب منابع مالی لازم توسط مراجع ذیصلاح ممنوع است.
تغییرات مهم عبارتند از : افزایش/کاهش ظرفیت واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به میزانی بیش از 10درصد اولیه و افزایش میزان سرمایه گذاری یا مدت اجرای طرح به میزانی بیشتر از 10 درصد برنامه و بودجه مصوب.

فصل سوم - تعیین مجری و روش اجرای طرح:
پس از تصویب گزارش امکان سنجی طرح و تائید سرمایه گذاری و نیز حصول اطمینان از تامین اعتبارات مورد نیاز تا اتمام و تکمیل کار اولین گام تعیین مجری طرح است.
1 -تعیین مجری طرح:
در کلیه طرحها و تمام حالتها مسئولیت انتخاب مناسبترین روش اجرا، نظارت علایه جهت انجام کار و رسیدن به اهداف طرح با کیفیت استاندارد، در قالب برنامه زمانبندی و بودجه مصوب با مجری خواهد بود. تفصیل وظائف و حدود اختیارات مجری طرح در صورتیکه شخصیت حقوقی باشد در اساسنامه یا توسط هیئت مدیره تعیین و در غیر اینصورت طبق دفترچه وظایف واختیارات مربوط خواهد بود.
روش تعیین مجری و سازمان ذیربط بشرح زیر می باشد:
1 -1 - در طرحهای نوع اول: اینگونه طرحها توسط شرکت یا مجری کاملا" مستقلی که با حکم مدیرعامل شرکت کارفرمای طرح منوصب میشود اجرا و دارای امور مالی، سازمان تیپ و ترجیحا" کمیسیون معاملات مستقل خواهند بود.
2 -1 - در طرحهای نوع دوم: اینگونه طرحها توسط مجری مستقلی که با پیشنهاد مدیر ذیربط و تائید مدیرعامل منصوب می شود، اجرا خواهد شد. سازمان مجری جهت انجام وظایف کارفرمایی بصورت تیپ تعیین و پرسنل آن( حداقل در حد نفرات اصلی وکلیدی ) با نظر مجری از طریق مدیریت ذیربط انتخاب و بصورت ماتریسی، منتزع و در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.
برای هر طرح از نوع دوم حساب جداگان افتتاح و برداشت از آن مشترکا" با امضای مجری و نماینده امور مالی شرک ذیربط انجام خواهد شد.
3 -1 - در طرحها ی نوع سوم: این طرحها در هر مدیریت بر حسب منطقه یا رشته های کاری دسته بندی شده و برای هر دسته از کارها یک مجری و سازمان کوچکی بصورت تیپ در نظر گرفته خواهد شد، لیکن در هر صورت جمع برآورد هزینه اجرای طرحها در هر دسته نبایستی از سقف برآورد هزینه تعیین شده برای هر طرح نوع سوم تجاوز نماید. مجری طرح کلیه خدمات لازم جهت انجام وظایف کارفرمایی را از مدیریت ذیربط دریافت خواهد نمود.
2 - روش اجرای طرح:
سیاست کلی در اجرای طرحها عدم اجرای کار به روش امانی است. انجام امانی طراحی، مهندسی، خرید ونیز نظارت در برخی موارد بشرح زیر مجاز بوده لکن در مرحله ساختمان و نصب انجام امانی کارها در کلیه طرحها و پروژه ها ممنوع است. بعلاوه بایستی حتی الامکان از تقسیم طرح به پروژه ها یا مراحل اجرایی متعدد پرهیز شده و تلاش شود تا اجرای طرح یا تمرکز هرچه بیشتر مسئولیتها در تعداد کمتری از عوامل اجرایی( مشاورین و پیمانکاران ) به انجام رسد. روشهای اجرای طرح در بخشهای مخلتف عبارتند از:
1 -2 - در طرحهای بالا دستی نفت وگاز: طرح بالادستی که شامل فعالیتها و اجزاء کامل و به هم پیوسته است که به تولید یا افزایش بازیافت حجم مشخصی از نفت، گاز و یا مایعات گازی منجر شود. از اینقرار طرح بالادستی بایستی شامل عملیاتی نظیر: اکتشاف( تکمیلی )،حفاری و تجهیز چاهها، تجهیزات و تاسیسات روی زمینی، واحدهای بهره برداری، تاسیسات جمع آوری، شیرین سازی، نمکزدایی و تزریق گاز وآب، خطوط انتقال، جاده، عملیات آماده سازی و ساختمانی، آب و برق رسانی و بطور کلی هر گونه تاسیساتی باشد که تولید و انتقال نفت، گاز ومایعات گازی به نقطه ای معین برای استفاده ( فراورش، پالایش، صادرات ومصرف ) از محصول را امکانپذیر نماید، بنحویکه بهره برداری از هیچیک از چاهها بدلیل عدم وجود تاسیسات و تجهزیرات لازم، امکان انتقال، تفکیک یا فراوارش بلاتکلیف نماند. بهرحال هر میدان باید تمامی اجزاء و فعالیتهای مورد لزوم برای رسیدن به هدف را در بر داشته باشد.
چنانچه جهت صیانت افزایش بهره وری از میدانهای توسعه یافته قبلی نیاز به اجرای طرحهای تزریق بصورت مستقل باشد اینگونه طرحها بایستی شامل : اجزاء و فعالیتهای کامل و بهم پیوسته ای نظیر خطوط لوله و تاسیسات لازم برای جمع آوری و تامین گاز، تاسیسات کامل ایستگاه فشار افزایی، خطوط انتقال و تجهیزات لازم برای تزریق، تجهیز چاههایی که بایستی تزریق در آنها انجام شود و تمام تاسیسات جانبی نظیر تامین برق و آب باشد.
روش اجرا در طرحهای بالا دستی نفت عبارتست از:
1 -2 -1 - در طرحهای نوع اول و دوم: اینگونه ترجیحا" از طریق یک شرکت پیمانکار عمومی جهت انجام کل عملیات طرح با اخذ تعهد انجام کل کار رسیدن به محصول با مقدار، کیفیت و زمانبندی مشخص ظرف بودجه و مدت اجرای مصوبه انجام خواهد گردید. در صورت عدم امکان عملی اجرا بشرح فوق به تشخیص کارفرما می توان طرح را به چند پروژه و یا مرحله اجرایی اصلی بشرح زیر تقسیم و اجرا نمود:
- ابتدا و در صورت ضرورت مطالعات تکمیلی اکتشاف، مهندسی مخازن و تهیه گزارش فنی و اقتصادی توسعه میدان شامل تمامی عملیات بالایی سطحی به یک شرکت مهندسی مشاور واجد صلاحیت واگذار خواهد شد. این شرکت بعنوان مشاور کل بر تمام مراحل بعدی اجرای طرح نیز نظارت خواهد داشت.
- سپس طرح به دو بخش اصلی عملیات زیرزمینی و عملیات بالایی سطحی تقسیم میشود.
- در مورد عملیات زیرزیمنی کار به دو بخش مهندسی تفصیلی( E ) بر مجموعه خدمات و خرید کالا، عملیات حفاری، تکمیلی و تجهیز چاهها تا به انتها( PC ) تقسیم شده و به ترتیب از طریق یک مشاور و یک شرکت پیمانکار پیمانکاری حفاری انجام خواهد گردید . بعلاوه در توسعه میادین دریایی بخش ساخت واجرای سازه های دریایی کلا" به یک پیمانکار دیگر واگذار خواهد شد.
- درمورد عملیات بالای سطحی ترجیحا" کل کار توسط یک پیمانکار عمومی در قالب یک قرارداد( EPC ) انجام و در غیر اینصورت در قالب دو قرارداد EP و( C ) یا
اجرا خواهد گردید. اجرای هیچ قسمت از پروژه ها یا مراحل اجرایی کار در طرحهای نوع اول و دوم به روش امانی مجاز نمیباشد.
( PC ) و ( E )2 -2 -1 - در طرحهای نوع سوم: اینگونه طرحها ترجیحا" از طریق یک شرکت پیمانکار عمومی برای کل عملیات انجام خواهد شد. در غیر اینصورت طرح به سه بخش طراحی و مهندسی، خدمات و خرید کالا و ساختمان( C.P.E ) تقسیم می شود. بخش طراحی و مهندسی از طریق یک شرکت مهندسی مشاور، بخش خرید( شامل اقلام مکانیکی، برق وکنترل ) می تواند بصورت امانی لکن ترجیحا" بصورت بسته ای و در بخش ساختمان و نصب( شامل خرید اقلام عمومی، ساختمانی وحفاری ) از طریق یک پیمانکار انجام شود.
2 -2 - در طرحهای پائین دستی:
1 -2 -2 - مجتمعها و واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروشیمیایی، کارخانجات گاز و گاز مایع و روغن سازی: این طرحها شامل صنایع پالایشی و کارخانه ای در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی می باشد که در محدوده مشخص حصارکشی شده اجرا می شود. بعلاوه تاسیسات و خطوط انتقال تامین خوراک از نقطه معین و نیز تاسیسات و خطوط انتقال فرآورده، گاز ومایعات گازی تا نقطه ای معین بهمراه تمامی تاسیسات جانبی بایستی در همین طرحها منظور شود. بنحویکه تحویل محصولات در نقطه ای معین در محدوده مسئولیت مجری طرح قرار گیرد.
روش اجرا در اینگونه طرحها عبارتست از:
الف - در طرحهای نوع اول و دوم: طرح به چند پروژه اصلی( واحدهای تولیدی مستقل و غیر تولیدی ) تقسیم و هر پروژه ترجیحا" از طریق یک شرکت پیمانکاری عمومی در قالب یک قرارداد طراحی و ساخت توام( EPC ) اجرا خواهد شد. در غیر اینصورت خرید دانش فنی( در صورت لزوم )و مهندسی پایه در یک مرحله و تمام مراحل اجرایی در مرحله بعد و طی دو یا سه قرارداد ( EP وC ) یا ( E و PC ) یا ( E وP وC ) انجام خواهد شد. مجری جهت انجام مسئولیت حفظ زمانبندی، سقف بودجچه کل و نیز هماهنگی و نظارت عالی پروژه ها و مراحل اجرایی بایستی از خدمات یک شرکت مهندسی مشاور استفاده نمود یا این مسئولیت را از طریق بکارگیری یک شرکت پیمانکار مدیریت انجام دهد. اجرای هیچ قسمت از پروژه ها و مراحل اجرایی کار در اینگونه طرحها به روش امانی مجاز نمی باشد.
ب - در طرحهای نوع سوم: اینگونه طرحها ترجیحا" از طریق یک شرکت پیمانکار عمومی جهت اجرای کل عملیات انجام خواهد شد. در غیر اینصورت پروژه به سه بخش طراحی و مهندسی( E )، خدمات و خرید کالا ( P ) و ساختمان و نصب ( C ) تقسیم می شود. بخش طراحی از طریق یک مشاور، بخش خدمات و خرید کالا بصورت امانی لکن ترجیحا" بصورت بسته ای و بخش ساختمان و نصب( شامل خرید اقلام عمومی و ساختمانی ) از طریق یک پیمانکار انجام خواهد شد.
2 -2 -2 - خطوط لوله نفت وگاز و تاسیسات وابسته ( شامل تلمبه خانه ها، ایستگاههای تقویت و کاهش فشار ).
در اینگونه طرحها روش اجرا بشرح زیر می باشد.
الف - در طرحهای نوع اول: ابتدا مهندسی اصولی توسط یک شرکت مشاور انجام میشود. این شرکت بعنوان مشاور کل بر تمام مراحل و فازهای بعدی اجرای طرح نظارت خواهد داشت. سپس بر حسب ضرورت طرح یا تقسیم مسیر اجرای کار در چند فاز توسط یک یا چند مجری حسب نیاز، مدیریت خواهد شد. در هر فاز عملیات مهندسی تفصیلی، خرید لوله و عملیات نصب می تواند توسط یک پیمانکار عمومی و در قالب یک قرارداد یا بصورت جداگانه در طی دو یا چند قرارداد انجام شود. در حالت اخیر طراحی ومهندسی از طریق یک شرکت مشاور وخدمات و خرید کالا در دو بخش ( لوله،شیرآلات واتصالات ) بصورت بسته ای از طریق یا دو پیمانکار و عملیات ساختمان و نصب( شامل خرید اقلام عمومی و ساختمانی ) از طریق یک پیمانکار انجام خواهد شد.
ترجیحا" از طریق یک پیمانکار عمومی جهت احرای کل عملیات، انجام خواهد شد در غیر این صورت پروژه به دو بخش ( EP ، C ) یا( E ،PC ) تقسیم و طی دو قرارداد به اجرا در خواهد آمد.
در صورتیکه بهره برداری از هر فاز خط لوله نیازمند اجرا و بهره برداری از تلمبه خانه ها، ایستگاههای تقویت وکاهش فشار و سایر تاسیسات جانبی نباشد، این بخش از کار بصورت یک پروژه در طرح منظور و اجرا خواهد گردید. در غیر اینصورت تلمبه خانه ها و ایستگاههای تقویت وکاهش فشار و سایر تاسیسات جانبی بصورت یک طرح مستقل و به روش مجتمعها و واحدهای پالایشگاهی اجرا خواهد شد.
ب - در طرحهای نوع دوم : اینگونه طرحها همانند یک فاز از طرحهای نوع اول تقلی و سپس همانند روش مندرج در بند قبلی اجرا خواهد شد.
ج - در طرحهای نوع سوم : اینگونه طرحها ترجیحا" از طریق یک شکایت پیمانکار عمومی جهت اجرای کل عملیات انجام خواهد شد. در غیر اینصورت پروژه به سه بخش طراحی و مهندسی ( E )، خدمات و خرید کالا( P ) و ساختمان و نصب ( C ) تقسیم می شود. بخش طراحی از طریق یک مشاور، بخش خدمات وخرید کالا بصورت امانی لکن ترجیحا" بصورت بسته ای و بخش ساختمان و نصب( شامل خرید اقلام عمومی و ساختمانی ) از طریق یک پیمانکار انجام خواه شد.
3 -2 -2 - انبارها و مخازن نفت و سایر طرحهای صنعت نفت که در این مجموعه ذکر نشده است.
در اینگونه طرحها روش اجرا بشرح زیر می باشد.
الف - در طرحهای نوع اول و دوم: طرح جیحا" از طریق یک شرکت پیمانکاری عمومی در قالب یک قرارداد طراحی و ساخت توام ( EPC ) اجرا خواهد شد در غیر این صورت در قالب دو قرارداد( E ،PC ) اجرا خواهدشد درغیر این صورت در قالب دو قرارداد( E ،PC ) اجرا خواهد گردید. مجریان طرحها می توانند پس از انجام عملیات طراحی و مهندسی بقیه عملیات طرح را بر حسب ماهیت آنها به چند پروژه تقسیم و هر پروژه را بصورت PC اجرا نمایند.
ب - د رطرحهای نوع سوم: اینگونه طرحها ترجیحا" از طریق یک شرکت پیمانکار عمومی جهت اجرای کل عملیات انجام خواهدشد. در غیر اینصورت طرح به سه بخش طراحی ومهندسی ( E )، خدمات وخرید کالا ( P ) و ساختمان ونصب( C ) تقسیم می شود. بخش طراحی از طریق یک مشاور، بخش خدمات و خرید کالا بصورت امانی لکن ترجیحا" بصورت بسته ای و بخش ساختمان و نصب ( شامل خرید اقلام عمومی و ساختمانی ) از طریق یک پیمانکار انجام خواهد شد.
تبصره1: در طرحهائیکه مطابق مفاد این نظام خرید امانی کالا توسط کارفرمایان و مجریان مجاز شمرده شد است. تامین لوله از طریق خرید ورق و تبدیل آن به لوله ممنوع بوده و تامین لوله ای مورد نیاز طرح منحصرا" بصورت لوله ساخته شده و آماده مصرف مجاز می باشد.

فصل چهارم - سایر موارد:
1 - مهندسان مشاور و پیمانکاران موضوع این آئین نامه بایستی از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه و در صورت عدم تشخیص سازمان در آن دسته از رشته های اختصاصی صنعت نفت و نیز در مورد پیمانکار دیریت و پیمانکار عمومی، از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت امور مهندسی و طرحها انتخاب بشوند.
2 - در مواردیکه برای عملیات موضوع پیمان، فهرست بهای پایه از طریق سازمان برنامه و بودجه و یا فهرست بهای واحد کارهای اختصاصی از طرف معاونت مهندسی و طرحها منتشر شده باشد، مجریان طرحها مکلفند اسناد و مدارک مناقصه را بنحوی تنظیم نمایند که پرداختهای کارهای انجام یافته بصورت متره و به روش فهرست بها انجام پذیرد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/06/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.