جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 2753/54 - 1670 - 24/5/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئین نامه استاندارهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور( مصوبه شماره 24525/ت14898 ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران )، این دستورالمعل از نوع گروه اول مذکور در ماه هفت آئین نامه یاد شده، در یک صفحه، صادر می گردد. تاریخ مندرج در ماده هشت آئین نامه مذکور در مورد این دستورالعمل 1/10/1379 است.
به پیوست، موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قرارددهای مشاوره پژوهشی، 13 ابلاغ می گردد. رعایت کامل مفاد این دستورالعمل از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و دیگر عوامل در طرحها و پروژه هایی که تمام یا بخشی از هزینه اجرای آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین می گردد الزامی است.
دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی و مقررات مربوط به آنها
1 - موافقتنامه
1 -1 - اطلاعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محل های پیش بینی شده درج شود. تغییر دادن، کاستن عبارتها با کلمه هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود.
2 -1 - در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود.
1 -3 - در ماده یک موافقتنامه، برای درج موضوع قرارداد باید موضوع پژوهش درج شود.
1 -4 - مبلغ قرارداد در ماده 4 درج می شود.
1 -5 - نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضا و بر حسب مورد مهر کنند.
2 - شرایط عمومی
2 -1 - شرایط عمومی باید بدون تغییر در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر، کاهش یا افزایش مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و مهر می شود.
2 -2 - در اجرای ماده 22 -2، در دستگاههای اجرایی که تابع هیچیک از وزارتخانه ها نیستند، مانند سازمان تربیت بدنی و دیگر سازمانها و نهادهایی که اجرای طرحهای عمرانی را به عهده دارند، انتخاب هیات سه نفره به منظور بررسی فسخ قرارداد و موافقت با فسخ قرارداد درعهده بالاترین مقام سازمان یا نهاد مربوط در مرکز می باشد.
3 - پیوستها
3 -1 - شرح موضوع پژوهش با توج بشرح عملیات موافقتنامه مربوط و مشخصات طرح، به نحوی که دمنه و محدوده خدمات مشخص باشد، در پیوست شماره 1 درج شود.
3 -2 - نحوه محاسبه مبلغ قرارداد به تفکیک حق الزحمه برای هر فصل و هزینه های انجام آزمایش و تامین تجهیزات و یا خرید مصالح و مواد( در صورت نیاز ) در پیوست 3 برآورده شود.
3 -3 - در پیوست 5 موارد زیر درج شود:
3 -3 -1 - اطلاعات و مدارکی که علاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی، کارفرما باید در اختیار مشاور پژوهشی قرار دهد.
3 -3 -2 - تسهیلات ویژه ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه و یا امکانات آزمایشگاهی که قرار است در موارد خاص از طرف کارفرما در اختیار مشاور پژوهشی قرار گیرد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :