×

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

موافقتنامه-و-شرایط-عمومی-همسان-قراردادهای-خدمات-مشاوره

وکیل


بخشنامه شماره 2460/8454/105 - 29/4/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب ضوباط فنی واجرایی کشور( مصوبه شماره 24525/ت14989ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران ) به پیوست، مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذیربط، از گروه اول( لازم الاجرا ) ابلاغ می شود تا از این تاریخ برای انعقاد قراردادهای مطالعه، طراحی و نظارت طرحها با واحدهای خدمات مشاوره مورد عمل قرار گیرد.
این مجموعه، جایگزین متن قراردادهای تیپ شماره1( مطالعات راه های فرعی )، شماره2( نظارت بر ساختمان راه های فرعی )، شماره 3 ( مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری )، شماره6 ( نظارت بر ساختمان راه های اصلی )، شماره7 ( مطلاعات راه اصلی )، شماره 8 ( مطالعات پل )، شماره9 ( نظارت برساختمان پل )، شماره 11( مطالعات وخدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب )، شماره 12( مطالعات طرح جامع شهرها )، شماره 14 ( مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه )، شماره 15( مطالعات مرحل اول ودوم تونل ) و شماره 19 ( تهیه طرح توسعه و عمران - جامع – ناحیه ) می گردد. پیوست شرح خدمات این قراردادها به قوت خود باقی است.
با این ابلاغ، قراردادهای تیپ شماره13( خدمات ژئتکنیم ومقاومت مصالح - آزمایشگاه محلی )، شماره 16( مطالعات ژئوفیزیک )، شماره18 ( مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ) و قرارداد تیپ خدمات نقشه برداری، به طور کامل دارای اعتبار بوده و قراردادهای تیپ شماره4 ( مخصوص کار ماشین هایI.B.M )، شماره 5 ( خدمات فنی ومشاوره جهت تهیه سیستم اطلاعاتی مدیریت و نظارت ) و شماره10 ( خرید ماشین آلات راهداری وزارت راه )بدون اعتبار است.
در کارهایی که این مجموعه در مورد آنها به طور کامل پاسخگو نیست، موافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد واحد خدمات مشاوره منتخب باید در هیات قراردادهای خدمات مشاوره ای ناهمسان ( بخشنامه شماره 3200 -54/6130 -102، مورخ 15/11/1374 ) به تصویب برسد.
دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و پیوستهای قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها
1 - موافقتنامه
1 -1 - اطلاعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن در محل های پیش بینی شده درج شود. تغییر دادن، کاستن عبارتها یا کلمه هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود.
1 -2 - در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود.
1 -3 -در ماده یک، برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمتهای مختلف خدمات موضوع قرارداد نیز درج شود.
1 -4 - مدتهای منظور شده در ماده 3 با در نظر گرفتن زمانهای مورد نیاز برای انجام خدمات جنبی باید به نحوی تنظیم گردد، که کارها به موقوع انجام شود و فرصت کافی برای مطالعه کامل و با کیفیت وجود داشته باشد.
1 -5 - برآورد اولیه حق الزحمه به تفکیک قسمتها و مراحل مختلف را امضا ومهر کنند.
2 - شرایط عمومی
2 -1 - شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مور استفاده قرارگیرد. تغییر، کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا ومهر می شود.
23 -پیوستها
3 -1 -شرح موضوع قرارداد با توجه بشرح عملیات موافقتنامه طرح، به نحوی که محدوده خدمات را مشخص نماید در پیوست 1 درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد.
3 -2 - با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمتها و مراحل مختلف رشته مربوط که از سوی این سازمان ابلاغ شده است، به عنوان پیوست 2 الحاق می شود.
3 -3 - نحوه محاسبه حق الزحمه قرارداد به تفکیک قسمتها و مراحل آن به منظور برآورد اولیه با درج شماره و تاریخ بخشنامه های مربوط در پیوست 3 می آید. به همین ترتیب، تعداد و مبلغ اقساط حق الزحمه با توجه به ماده 16 -1 شرایط عمومی در این پیوست تعیین می گردد.
تبصره - با توجه به مفاد بند20 -2 شرایط عمومی در مورد حق الزحمه تمدید مدت، برای قراردادهایی که با این شرایط عمومی منعقد می شوند، ضریب4/0 در رابطه 2بند3 -3 -2 بخشنامه شماره 4190 -54 -19968 -1 مورخ28/12/1370 به 5/0 تغییر داده می یابد و در نتیجه این تغییر، هر یک از ضرایب 4/0 و6/0 در رابطه1 بند3 -3 -1 بخشنامه یاد شده معادل5/0 در نظر گرفته می شود.
3 -4 - در پیوست 5 موارد زیر درج شود:
3 -4 -1 - اطلاعات و مدارکی که علاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی کارفرما در نظر دارد در اختیار مشاور قرار دهد.
3 -4 -2 - در موارد خاصی که در مرحله مطالعات، کارفرما در نظر دارد تسهیلات ویژه ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه برای گروه های مطالعاتی در محل انجام خدمات در اختیار مشاور قرار دهد.
یادآوری: نحوه تامین وسیله نقلیه غذا، مسکن و محل کار برای عوامل مقیم( عوامل کارگاهی ) مهندس مشاور، طبق دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مهندسان مشاور می باشد که جزو دستورالعمل پیوست 3 منظور می گردد.
3 -4 -3 - به جز موارد یاد شده و سایر مواردی که در شرایط عمومی به شرایط خصوصی مراجعه شده است، درج هیچ تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند مجاز نیست.
4 - سایر
4 -1 - بررسی وتصویب نتایج مطالعات و گزارش های واحدهای خدمات مشاوره باید با دقت و حساسیت بسیار صورت گیرد. در صورت کمبود کارشناس در دستگاه اجرایی، دستگاه های اجرایی می توانند بنا به تشخیص خود، برای کنترل مدارک و گزارش های واحدهای خدمات مشاوره در مهلت مقرر، از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح خارج از دستگاه اجرایی و واحدهای خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند.
4 -2 -مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره که برای خدمات مطالعات( یا مطالعه و طراحی ) و نظارت( یا خدمات مرحله ساخت و تحویل ) طرحها و پروژه ها تهیه شده است، برای انجام خدمات مطالعات به تنهایی ونظارت به تنهایی نیز کاربرد دارد. در هر صورت، در هر قرارداد، مفاد مربوط به مطالعات یا نظارت از مجموعه یاد شده با توجه به موضوع قرارداد نافذ می گردد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1379/04/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.