جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 79/50-142/105 - 10/1/1381 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 22 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی ، موضوع مصوبه شماره 58567/ت 21811ه مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور( مصوبه شماره 24525/ت 14898 ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران )، به پیوست 2، ( دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ) از مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت در پروژه های صنعتی، ابلاغ می شود.
2 - به نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1381/01/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :