×

ضرائب دستمزد قراردادهائی که مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نیستند

ضرائب دستمزد قراردادهائی که مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نیستند

ضرائب-دستمزد-قراردادهائی-که-مشمول-ضوابط-طرحهای-عمرانی-نیستند

وکیل


بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 3/2/1370 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

بازگشت به نامه شماره 3371/1 مورخ 1/5/1365 مدیریت عامل آن سازمان منضم به نامه شماره 18918/4 -5 مورخ 26/4/1365 سرپرست معاونت فنی و درآمد در خصوص ارائه جدول ضرائب دستمزد کارهای پیمانکاری اشعار می دارد که مراتب در یک صدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 29/5/1365 مطرح و با عنایت به مفاد نامه فوق الذکر و سوابق پیوست، شورا ضمن موافقت با پیشنهاد مزبور مقرر نمود که از اول مهرماه سالجاری ضرائب مندرج در جدول یاد شده ملاک محاسبه حق بیمه پیمانکاران مربوطه قرار گیرد. بدیهی است حق بیمه متعلق به قراردادهائی که قبل از تاریخ اجرای این مصوبه منعقد گردیده اند تا پایان کار قرارداد منعقده کماکان براساس جدول ضمیمه بخشنامه 3 -100 مالی و درآمد سازمان مرخ 5/7/1356 مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
نظر به اینکه سازمان تاکنون در زمینه تشخیص ضرائب دستمزد ملاک محاسبه حق بیمه پیمانها به علت کامل نبودن بخشنامه 3 -100 مالی و درآمد با ابهاماتی روبرو شده بطوری که الزاما" مجبور به مکاتبه به اداره کل درآمد می شند لذا به منظور حل این مشکل با بررسیهائی که طبق ماده 41 قانون بعمل آمد جداول جامع تری برای انواع فعالیتهای پیمانکار شامل شش فصل بشرح زیر تهیه گردیده است:
در مورد عملیات مربوط به فصول پنجم و ششم لازم به تذکر است که با توجه به نوع کارها و اختلاف دستمزد آنها تعیین یک ضریب دستمزد امکان پذیر نبوده و لذا ضریب دستمزد هر یک به تفکیک طبق صورت پیوست مشخص گردیده است علیهذا نظر به اینکه جدول فوق الاشعار و ضمائم آ، در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی به تاریخ 29/5/1365 تصویب و مقرر گردید که ضریب تعیین شده ملاک محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده از اول مهرماه سال جاری قرار گیرد و حق بیمه قراردادهائی که قبل از این تاریخ منعقد شده تا پایان کار کماکان براساس ضرائب جدذول ضمیمه بخشنامه 3 -100 مالی و درآمد مورخ 5/7/56 محاسبه و مطالعه گردد، ضمن ارسال 13 برگ جداول یاد شده منضم به مصوبه شورای عالی با عنایت به اینکه نهایت کوشش به عمل آمده تا این جداول حتی المقدور اکثر عملیات پیمانکاری را در بر داشته و فاقد ابهامات گذشته باشد امید است شعب سازمان در آینده مشکلی در خصوص تعیین حق بیمه پیمانکاران نداشته باشند معهذا چنانچه در پاره ای موارد خاص جهت محاسبه حق بیمه قراردادها با ابهام و اشکالی مواجه شدند می توانند با ارسال پرونده مربوطه حاوی یک نخسه از قرارداد وصورت وضعیت و سایر مدارک ضریب دستمزد آن را از اداره کل درآمد استفسار نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، کارشناسان درآمد ادارات کل استانها و مسئولیت درآمد شعب خواهند بود.

فصل اول :
کلیه امور ساختمانی و عملیات وابسته به آن ( ابنیه ) که چنانچه تهیه مصالح پیمان به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد سی درصد( 30% ) و در غیر آن چنانچه مصالح پیمان به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد شصت درصد( 60% )
شامل :
1 - احداث ساختمانهای مسکونی، اداری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی، عمومی، پارک
2 - احداث ساختمان بند، فرودگاه و آشیانه هواپیما، ایستگاه راه آهن، پناهگاه و زاغه مهمات
3 - احداث ساختمان سردخانه، انبار، انبار سیلو، کارخانجات بطور اعم، پست ترانسفورماتور
4 - احداث ساختمان سنگین بتونی با قطعت پیش ساخته و نیم ساخته و ساختمانهای صنعتی
5 - احداث ساختمان منبع زمینی، ساخمان با قطعات فلزی پیش ساخته، جایگاه فروش نفت و بنزین
6 - استخر شنا اعم از سرپوشیده و غیر سرپوشیده، سپتینگ تانک
7 - تکمیل ساختمان از هر نوع، دیوارسازی از هر نوع، محوطه سازی شهری، پیاده روسازی
8 - فروش موزائیک، حصارکشی، سنگ فرش، خشکه چینی با سنگ لاشه، کارهای بتونی و بنائی با بلوک( بلوک زنی )
9 -پوشش سقف با سفال و تیرچه بلوک، آهن کوبی( شیروانی ) و کلاف بندی
10 - آسفالت و کاه گل پشت بام، ایزوگام و عایق کاریع لکه گیری بام، شیب بندی کف و پشت بام
11 - سفت کاری، گچ کاری و گچ بری پیش ساخته، نماسازی، بندکشی، نازک کاری، پلاک کوبی، سنگ نما( رولپلاک )
12 - نصب سیم خاردارد، نرده دیوار و حفاظ پشت پنجره، نرده های ایمنی آلاچیق
13 - شومینه ساختمان، قالب بندی و چو بست، ساختمان منبع آب هوائی و زمینی
14 - بتونه کاری و ضد زنگ و ناقشی و رنگ آمیزی ساختمان و متعلقات آن
15 - تخریب بنا اعم از آجری و سنگی و سیمانی و حمل آن به صورت مکانیکی، تخریب فرش کف و رسته کردن موزائیک ها
16 - سنگ سائی کف واحدهای مسکونی با دستگاه و ابزار برقی

فصل دوم
کلیه رشته کارهای راه سازی اعم از شهری، خارج شهر، روستائی، راه آهن، باند فوردگاه، بندر و سد که چنانچه تهیه مصالح به عهده و هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد 25% ( بیست و پنج درصد ) و غیر آن چنانچه تهیه مصالح پیمان با واگذارنده پیمان با واگذرنده باشد ضریب دستمزد 50% ( پنجاه درصد ) و شامل :
1 - زیر سازی و روسازی راه وخیابان، راه آهن و باند فرودگاه
2 - محوطه سازی فرودگاه و بنادر
3 - سد سازی و ملحقات آن، اسکله وموج شکن.
4 - راههای شوسه، روستائی و فرعی
5 - اسفالت شهری، جوی سازی، جدول بندی، کانیوسازی
6 - بند و سیل بند وس یل برگردان
7 - احداث مترو
8 - تونل سازی، حفاری مکانیکی در رشته کارهای تونل سازی
9 - پل سازی، سپر کوبی، شمع کوبی
10 - تسطیح اراضی، خاکبرداری ریشه کنی، گود برداری پی کنی بصورت مکانیکی
11 - دیوار ساحلی بتونی، دیوار سنگی جاده ها و پلها
12 - تهیه شن، ماسه، سنگ
13 - ایجاد فضای سبز( پارک شهری )
14 -تخریب آسفالت جاده و خیابان به صورت مکانیکی
فصل سوم
کلیه امور مربوط به احداث شبکه آباری و آب رسانی و حفر چاه و قنوات که چنانچه در تهیه مصالح به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد بیست و پنج درصد( 25% ) و غیر آن چنانچه تهیه مصالح پیمان به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد پنجاه درصد( 50% ) و شامل :
1 - شبکه آب و فاضلاب شهری
2 - لوله کشی آب و فاضلاب شهری
3 - آب رسانی به شهرها و دهات و قصبات
4 - کانال آب رسانی سرپوشیده و غیر سرپوشیده
5 - نهر آب رسانی سرپوشیده و غیر سرپوشیده
6 - زهکشی
7 - اگوسازی
8 - حفر چاههای آب و صورت مکانیکی
9 - لایروبی قانوات و لجن کشی به صورت مکانیکی
10 - لایروبی دریائی
فصل چهارم
رشته کارهای تاسیسات برق و مکانیک که چنانچه تهیه مصالح و اجناس به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد بیست درصد( 20% ) و در غیر این صورت چنانچه تهیه مصالح و اجناس به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد پنجاه درصد( 50% ) شامل :
1 - تاسیسات گرم کننده و خنک کننده ساختمان( تهویه مطبوع گرم سرد )
2 - تاسیسات آبگیری و تصفیه خانه آب و فاضلاب
3 - تکمیل تاسیسات سیستم آب و فاضلاب
4 - تاسیسات برق و تلفن ساختمان و محوطه و مجموعه ورزشی
5 - تاسیسات بیمارستان، آزمایشگاه
6 - تجهیزات بیمارستان، آزمایشگاه
7 - تجهیزات آشپزخانه، سردخانه، رخشویخانه
8 - آسانسور، بالابرها، پله برقی
9 - تاسیسات اسکله و موج شکن و بند
10 - تاسیسات سدسازی
11 - شبکه برق شهری و روستائی
12 - شبکه برق فرودگاه و بندر
13 - شبکه برق ابنیه بزرگ
14 - شبکه خطوط انتقال نیرو
15 - تهیه و نصب پستهای خطوط انتقال نیرو فشار قوی و ضعیف
16 - تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات نیروگاهها
17 - تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع غذایی
18 - تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع غذایی
19 - تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع دامی
20 - تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات کشتارگاه
21 - تهیه و نصب ماشین آلات صنعتی کارخانجات
22 - تهیه و نصب تاسیسات جایگاه فروش نفت و بنزین

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1370/02/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.