×

طرز محاسبه مالیات شرکتهای پیمانکاری

طرز محاسبه مالیات شرکتهای پیمانکاری

طرز-محاسبه-مالیات-شرکتهای-پیمانکاری
بخشنامه شماره 166/4/30 - 20/2/1373 شورایعالی مالیاتی

در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ای که با حضور نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی در دفتر اینجانب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیات شکیل گردید، جلسه ای در تاریخ 27/1/73 در دفتر ریاست شورایعالی مالیاتی با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل گردید، ابتدا نمایندگان سندیکا مسائل ومشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه شماره 3808 -5/30 مورخ 18/10/72 بیان نموده و سپس بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه بعمل آمده و در خصوص بعضی از موارد تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.
در خصوص عملکرد سال 1371 پیمانکاران ساختمانی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان تسلیم و مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می گردد با توجه به مراتب زیر:
الف - الزام به رسیدگی دفاتر قانونی به موجب اصلاحیه مصوب 7/12/71 بعمل آمده که در واقع شرکتها حداقل دو ماه از انقضای سال 1371 از وجود قانون آگاهی پیدا نموده اند.
ب - انجام پروژه های ساختمانی معمولا" به بیش از یکسال زمان نیاز دارد و تشخص درآمد و هزینه پیشرفت کار در یک دوره مالی عملا" کار مشکلی است.
ج - بسیاری از هزینه های مربوط به کارهای ساختمانی از قبیل خرید لوازم و کرایه ماشین آلات راهسازی و وسائل حمل و نقل و همچنین مصالح ساختمانی و غیره بعلت نوع و ماهیت کار فاقد مدارک مستند بوده و یا مدارک ناکافی است.
د - برای تحریر و نگهداری دفاتر قانونی توسط پیمانکاران ساختمانی تدوین ضوباط ویژه الزامی است.
ه - در جداول ضرایب عملکرد سال 1371 ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساختمانی در موارد علی الراس 10% تعیین شده است. برای رعایت عدالت و تشویق پیمانکاران ساختمانی به نگاهداری دفاتر قانونی براساس ضوابط قانونی و ایجاد اعتماد متقابل پیشنهاد می گردد:
1 - در مواردی که سود ابرازی عملکرد سال 1371 پیمانکاران ساختمانی بیشتر از 10% دریافتی آنها در سال مزبور است بر اساس آن سود مالیات محاسبه و مطالبه گردد، در این قبیل موارد چناچه پیمانکاران ساختمانی مالیات وعوارض پرداختی و جرائم متعلق را که قانونا" قابل احتساب در حساب هزینه های قابل قبول نیست و همچنیناضافه استهلاک را به هزینه منظور نمده باشند اقلام مذکور از حساب هزینه برگشت و سود ابرازی آنها اضافه گردد.
2 - در مواردی که سود ابرازی کمتر از 10% باشد و پیمانکار مالیاتها و عوارض و جرائم متعلق را که قانونا" جزء هزینه ها به حساب نمی آید و یا اضافه استهلاک را به حساب هزینه منظور نموده باشد باید اقلام مذکور از حساب هزینه برگشت و به سود ابرازی اضافه شود و چنانچه با ااضافه نمودن این ارقام درآمد مشمول مالیات از 10% دریافتی پیمانکار تجاوز کرد صرفا" بر ماخذ آن مالیات محاسبه و مطالبه گردد و هزینه های دیگر برگشت نشود ولی اگر مجموع ارقام بالا به 10% دریافتی نرسیده است در صورتی که مدارک مربوط به هزینه های دیگر غیر بابل قبول تشخیص گردد حداکثر تا سقف 10% دریافتی برگشت داده شود به عبارت دیگر در این صورت مجموع سود ابرازی و مالیات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزینه های دیگر برگشتی از 10% دریافتی سال 1371 تجاوز ننماید.
3 - در صورتی که سود ابرازی کمتر از 10% دریافتی باشد و پیمانکار در حسابهای هزینه خود مالیات، عوارض و جرایم و یا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد، سایر هزینه های برگشتی نباید به حدی باشد که مجموع آن با سود ابرازی از 10% دریافتی سال 71 تجاوز نماید.
4 - چنانچه سود ابرازی کمتر از 10% بوده و یا پیمانکار زیانی ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازی مبین واقعیت سود ابرازی و یا زیان است بر اساس واقعیت عمل شود و مفاد بندهای فوق حاکی از آن نیست که الزاما" هزینه های برگشت شده و درآمد مشمول مالیات به حد 10درصد دریافتی برسد.
در مورد تعیین قیمت فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مورد قبول حوزه های مالیاتی ذیربط واقع شده باشد، محاسبه مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر انجام می شود و در صورتی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشود پیشنهاد می گردد قیمت فروش با توجه به قیمت روز و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. این جلسات برای تصمیم گیری دوباره سایر موضوعات ادامه خواهد داشت.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

نوع : بخش نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/02/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.