جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بخشنامه شماره 794/16/53 - 16/1/1382 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی

با توجه به مفاد آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی( تجمیع عوارض ) مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 67452/ت 28328 - مورخ28/12/1381 که به ضمیمه ارسال و از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا می باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که بموجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و.... خودداری نمایند.
بدیهی است کسورات مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بیمه همانند گذشته کسر و بحسابهای ذیربط واریز می گردد، ضمنا" در مورد مطالبات معرفی قابل وصول ( عوارض ) و همچنین پرداختهای غیرقطعی( علی الحسابها ) تا پایان سال 1381، از ابتدای سال جاری با توجه به مفاد ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و عوارض مربوطه را طبق مقررات ( گذشته ) وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می نمایند.
وجوه وصولی از بابت مطالبات معرفی وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1382/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :