جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت کشور ( ژاندارمری کل کشور ) راجع به خرید قطعات
یدکی وسایل موتوری ژاندارمری به شرح زیر تایید می شود:
1 - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می شود قطعات یدکی موتوری مورد
احتیاج خود را که ارزش آن معادل 23/98324 دلار و هزینه بسته بندی و سایر
هزینه های مربوط بالغ بر 77/21675 دلار و جمعا بالغ بر 120000 دلار معادل
9180000 ریال می باشد از محل اعتبار مربوط بودجه سال 40 خود بدون افتتاح
اعتبار و از طریق حواله انتقالی به آمریکا با رعایت کامل صرفه و صلاح دولت
به مسئولیت خود و ضمانت فروشنده خریداری نماید.
2 - چون لوازم یدکی مورد معامله که بهای آن نقدا حواله شده است حداقل
ظرف 180 روز و حداکثر ممکن است ظرف 21 ماه بعد از تاریخ انتقال وجه به
ایران حمل و تحویل گردد لذا فقط آن مقدار از قطعات یدکی که تا آخر خرداد
ماه 41 حمل و تحویل شده به استناد اسناد حمل و قبوض انبار مربوطه جز
تعهدات بودجه سال 1340 محسوب و طبق مقررات به خرج قطعی منظور می گردد.
3 - آن مقدار از قطعات یدکی که بعدا از تاریخ آخر خرداد ماه 41 تا
انقضای 21 ماه مندرج در بند دو این قانون تحویل خواهد شد به استناد قبوض
انبار مربوطه در حساب متمم بودجه سال 41 ژاندارمری کل کشور تحت عنوان
(تعهد مازاد اعتبار سال 40) منظور و به خرج قطعی گرفته خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ
دوازدهم اردیبهشت ماه 1343 در جلسه یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :