جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به پاس خدمات مرحوم مهندس ملک
عابدی که در راه انجام وظیفه شهید شده است علاوه بر حقوق وظیفه که به هر
یک از وراث نامبرده تعلق می گیرد ماهیانه مبلغ ده هزار ریال به عنوان
مستمری از اعتبارات دولت به شرح زیر پرداخت نماید:
1 - در وجه فرهاد عابدی فرزند مرحوم مهندس ملک عابدی ماهیانه پنج
هزار ریال مادام که به تحصیل اشتغال دارد.
2 - در وجه بانو رقیه دارنده شناسنامه شماره 42505 مادر مرحوم مهندس
ملک عابدی مادام العمر ماهیانه پنج هزار ریال .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه
دوازدهم اردیبهشت ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :