جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده 1 - وزارت جنگ مجاز است برای تکمیل کادر خلبانی نیروی هوایی از
افسران فارغ التحصیل دانشکده افسری شهربانی که واجد شرایط مشروحه زیر
باشند در دانشکده خلبانی بپذیرد:
الف - دارابودن گواهینامه دوره کامل متوسطه در رشته ریاضی یا طبیعی .
ب - حداکثر سن 25 سال تمام .
ج - داشتن استعداد جسمانی و روانی طبق گواهی بهداری نیروی هوایی .
ماده 2 - این قبیل افسران به طور مامور و با حفظ سوابق خدمت و قدمت در
درجه مربوطه دوره دانشکده خلبانی را اعم از داخل و یا خارج کشور طی نموده
و مدت تحصیل آنان از هر لحاظ جزو سوابق خدمت آنها محسوب خواهد شد.
ماده 3 - داوطلبان مذکور در صورت موفقیت در آزمایشهای نهایی دانشکده
خلبانی از تاریخ پایان دوره مربوطه با حفظ سوابق خدمت و درجه ای که در
شهربانی دارند و قدمت در درجه مربوطه به نیروی هوایی منتقل و در صورت عدم
موفقیت به ماموریت آنان خاتمه داده خواهد شد و به شهربانی اعاده می شوند.
تبصره - در صورت انتقال افسران مذکور به ارتش کسور بازنشستگی آنان
عینا از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی ارتش منتقل خواهد شد.
ماده 4 - حقوق و مزایای درجه و یا رتبه افسران دانشجوی مزبور در تمام
مدت تحصیل در دانشکده خلبانی وسیله وزارت کشور و هزینه تحصیلی آنان در
داخل و یا خارج کشور و همچنین فوق العاده سختی خدمت هوایی و سایر مزایای
نامبردگان که طبق مقررات جاریه ارتش به افسران دانشجوی خلبانی تعلق
می گیرد به وسیله وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
ماده 5 - مقررات این قانون در مورد فارغ التحصیلان دانشکده افسری
شهربانی که قبل از تصویب این قانون جهت طی دانشکده خلبانی به نیروی هوایی
مامور شده اند قابل اجرا بوده و وزارتین جنگ و کشور مامور اجرای آن
می باشند.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1342 در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :