جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1340 مجلس شورای ملی
طبق بودجه مصوبه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال (76000000 ریال ) به شرح زیر
تصویب می شود:
1 - مقرری و حقوق اداری و هزینه سال 1340 25/75991614 ریال
2 - صرفه جویی که به موجب چک شماره 478013 به حساب
8001 در وجه خزانه خزانه داری کل پرداخته شده است 75/8385
--------------------------------------------------------------------
جمع کل -/76000000
ریال

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :