جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - شورای عالی فرهنگ می تواند اجازه تاسیس مدارسی را که بر
خلاف مقررات فرهنگی و مصوبات شورای عالی فرهنگ رفتار نمایند بر طبق
آیین نامه خاصی که به تصویب کمیسیونهای فرهنگ مجلسین خواهد رسید لغو
نماید.
تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون
آیین نامه مذکور را به کمیسیونهای فرهنگ مجلسین تقدیم دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :