جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده واحده - اجازه داده می شود مستاجرین سابق شیلات رودخانه ها که از
سال 1329 تا تاریخ تصویب این قانون بابت بقایای مال الاجاره به وزارت
دارایی مدیون هستند در صورتی که اصل بدهی خود را قبلا پرداخته اند و یا از
تاریخ تصویب این قانون به اخطار دارایی محل ظرف 3 ماه تصفیه نمایند از
زیان دیر کرد متعلقه بخشوده شوند و دارایی های محل مکلفند نسبت به ابطال
سند مربوطه طبق مقررات اقدام نمایند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ دوشنبه
یازدهم خرداد ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه 1343 به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :