جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون فروش خالصجات تصویب
می شود که حقوق خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ
ایران واگذار شود.
وزارتین کشور و کشاورزی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب بیستم آذر
ماه 1342 شمسی تقدیم شده و در جلسه روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1342 به
تصویب مجلس سنا رسیده بود در روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد
و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :