×

قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی

قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی

قانون-کمک-به-توسعه-صدور-بعضی-از-اقلام-کالاهای-صادراتی

وکیل


ماده 1 - به منظور تشویق صادرات کشور از تاریخ 23/6/42 برای صدور سنگ
آهن - سنگ سرب - سنگ منگنز - کرومیت و سبزه و سالامبور و صدف حداکثر برابر
بیست درصد و برای صدور سنگ روی حداکثر برابر ده درصد قیمت فوب آنها جایزه
تخصیص و به شرح زیر پرداخت می شود:
الف - 90 درصد جایزه صدور سنگهای معدنی 75 درصد جایزه صدور سبزه و
سالامبور مستقیما به صادرکنندگان کالاهای مزبور طبق مقررات پیش بینی شده در
این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ب - باقیمانده مذکور در این ماده برای افزایش صادرات و تکمیل وسایل
بارگیری و توسعه استاندارد کردن کالاهای صادراتی در اختیار وزارت اقتصاد
گذاشته می شود تا برای اجرای طرحهایی که بدین منظور تهیه و تنظیم می نماید
مورد استفاده قرار دهد.
پرداخت هر نوع هزینه های پرسنلی از محل وجوه این بند ممنوع است .
تبصره - میزان جایزه مذکور در بند الف با توجه به نوسان قیمتهای
بین المللی هر یک از کالاهای صادراتی مذکور در این ماده حداکثر هر شش ماه
یک بار توسط وزارت اقتصاد تعیین و یک ماه قبل از اجرا برای اطلاع
صادرکنندگان اعلام خواهد شد.
ماده 2 - پرداخت جایزه به صادرکنندگان موضوع بند الف ماده یک این
قانون موکول به صدور کالاها از کشور و واریز پیمان ارزی آن خواهد بود.
تبصره - تعیین اسناد مورد لزوم برای پرداخت جایزه به صادرکنندگان کالا
به کشورهایی که با ایران قرارداد پایاپای دارند به عهده کمیسیون فنی
مذکور ماده 3 این قانون واگذار می شود.
ماده 3 - به منظور رسیدگی به تقاضاها و مدارک صادرکنندگان دایر به
صدور کالا و تعیین جایزه ای که طبق این قانون به صادرکنندگان تعلق می گیرد
کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون فنی مرکب از نمایندگان اطاق صنایع و معادن
ایران - اطاق بازرگانی تهران - بانک مرکزی ایران - قسمت صنایع و معادن
وزارت اقتصاد زیر نظر معاون قسمت بازرگانی وزارت اقتصاد تشکیل می گردد.
تبصره - کمیسیون فنی برای تعیین نحوه رسیدگی و تعیین مدارک مورد لزوم
آیین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد به مرحله اجرا خواهد
گذارد.
ماده 4 - برای تامین مخارج پیش بینی شده در این قانون برای سال 1342
مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل مازاد درآمد کل گمرک نسبت به مبلغ
7500 میلیون ریال تعهد درآمد سالیانه منظور در بودجه سال 1342 کل کشور
تخصیص داده می شود خزانه داری کل مبلغ سی میلیون ریال به عنوان تنخواه گردان
به منظور اجرای این قانون در اختیار وزارت اقتصاد می گذارد تا از محل
اضافه وصولی سالانه گمرک نسبت به مبلغ پیش بینی شده واریز گردد.
تبصره 1 - مانده وجوه متمرکز شده در این حساب در آخر سال ، به سال بعد
منتقل و منحصرا به مصرف پرداخت جایزه به صادرات قطعی سال 1342 خواهد رسید
و پس از واریز کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون چنانچه مازادی باقی
به ماند به خزانه داری کل برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2 - صدور کالا را وقتی می توان قطعی تلقی نمود که برای آن پروانه
خروجی گمرکی صادر شده باشد.
ماده 5 - به اشخاصی که تا تاریخ تصویب این قانون به ژاپن کالا صادر
کرده اند (به استثنای پشم و پنبه ) و کالاهای آنها قبل از این تاریخ به ژاپن
حمل شده و یا برای آن در یکی از بانکهای مجاز ایران اعتبار اسنادی افتتاح
شده و یا برای صدور آن اظهارنامه خروجی تنظیم و به گمرک تسلیم گردیده و
یا برای آن ارزی تسلیم گردیده و یا پروانه خروجی صادر شده است پس از
واریز تعهدات ارز به میزان مصرح در پیمان ارزی به بانکهای مجاز (بر اساس
ارزش فوب کالای صادراتی ) جایزه ای معادل بیست و پنج ریال برای هر صد ریال
کالای صادر شده طبق تشریفات پیش بینی شده در این قانون پرداخت می شود.
استفاده از این جایزه موکول به تسلیم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب این قانون می باشد و در انقضای این مدت هیچ گونه
تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 6 - کالایی که به موجب تصویبنامه شماره 16004 مورخ 14/7/1338 از
ارائه گواهی صدور معاف بوده اند از تاریخ 16/1/1341 که مقررات گواهی صدور
ملغی گردیده از ارائه گواهی صدور و پرداخت 25 درصد موضوع ماده 9
تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ 2/2/42 معاف می باشند.
ماده 7 - مانده وجوهی ناشی از اجرای تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ
2/2/42 به مصرف اعطای جایزه صدور طبق مقررات این قانون خواهد رسید و از
تاریخ تصویب این قانون تصویب نامه شماره 1716 مورخ 2/2/42 ملغی است .
ماده 8 - وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که لوایح آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و
سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/03/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.