جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


هیات وزیران در جلسه مورخ 27/10/42 طبق گزارش شهرداری تهران و بنا به
پیشنهاد شماره 73635/3-11/10/40 وزارت کشور مراتب زیر را تصویب می نمایند:
1 - شهرداری تهران و شمیران از نظر وظائف و امور شهری به هفت ناحیه
شهرداری تقسیم شود.
2 - آیین نامه سازمان وظائف و اختیارات نواحی هفتگانه برابر قوانین مصوبه
پس از تصویب شهردار فعلی تهران به صورت آزمایش به موقع اجرا درآید.
3 - حقوق رییس ناحیه شهرداری برابر با حقوق شهرداران درجه اول کشور بوده
و مزایا و فوق العاده آنان از طرف شهردار تهران تعیین خواهد شد.
4 - شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عمرانی شهر
تهران را برای مدت چهار سال بر اساس احتیاجات عمومی تنظیم نماید.
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/41 بنا به پیشنهاد شماره 19076/3 مورخ 26
/3/1341 وزارت کشور تصویب می نمایند.
1 - شهر تهران و شمیران از لحاظ وظائف شهری به ده ناحیه و سازمان مرکزی
شهرداری به هفت قسمت تقسیم شود.
2 - آیین نامه وظائف و سازمان اختیارات نواحی ده گانه و قسمت های هفت گانه
مرکزی شهرداری تهران پس از تصویب آقای احمد نفیسی شهردار فعلی تهران به
صورت آزمایش به موقع اجرا درآید.
3 - شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عمرانی شهر
تهران را برای مدت چهار سال بر اساس احتیاجات عمومی تنظیم نماید.
4 - تصویبنامه شماره 32116/ ت - 28/10/40 ملغی می شود.
گزارش مربوط به رد لایحه تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و
وظائف آنها که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه 21 آبان ماه 1343 به تصویب مجلس
شورای ملی و در تاریخ دوم دی ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :