جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - معافیت حقوق گمرکی و هر گونه عوارض مربوط به یک دستگاه
وسیله نقلیه مهندس شورت (TREWHCS) تبعه دولت آلمان فدرال مشاور شهرسازی
موضوع تصویبنامه شماره 13436-26/6/1340 دولت تایید می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه
بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 7/10/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :