جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل دولت به استناد تصویب نامه شماره 25206/12 مورخ 16/9
/1339 هیات وزیران مربوط به پرداخت مبلغ 85/2604189 ریال از محل درآمد
عمومی سال 1339 کل کشور بقیه اعتبار تکمیل ساختمان بیمارستان ثریا مراغه
تایید می شود.
تصویب نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده واحده مصوب 6/2/1350 پس
از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 28/2/1350 در
جلسه روز پنجشنبه پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب
کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :