جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود به منظور کمک به تامین
آب اهالی بوشهر دو دستگاه ماشین آب شیرین کن متعلق به اداره کل گمرک را با
لوازم و متعلقات آن به طور رایگان به شهرداری بوشهر واگذار نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ روز چهارشنبه بیستم آبان ماه 1343 به
تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد
و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :