جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر خرید لوازم فنی و مواد
مربوط به تلقیح مصنوعی به مبلغی که از پانزده هزار دلار تجاوز نکرده و در
سال 1341 بدون رعایت تشریفات مناقصه مستقیما و بی واسطه از کارخانجات و
موسسات سازنده در کشورهای متحده آمریکا خریداری شده تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه اول بهمن ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :