جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت دارایی در مورد اعزام هشت نفر دانشجوی مذکور
در صورت ضمیمه که از طریق مسابقه برای تحصیل در امور حسابداری خبره
انتخاب گردیده اند تایید می شود.
تبصره - وزارت دارایی مجاز است هزینه های مربوط به هر یک از محصلین
مذکور را در سال اول هشتصد و هشتاد و در سال های بعد حداکثر هشتصد و پنجاه
لیره انگلیسی در سال از محل درآمد صدی دو موضوع ماده 39 قانون مالیات بر
درآمد مصوب سال 1335 پرداخت نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل دو تقدیم شده بود در جلسه روز
سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 12/11/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
اسامی هشت نفر دانشجوی اعزامی از طرف وزارت دارایی برای تحصیل در
امور حسابداری خبره به انگلستان
1 - آقای احمد ضیااحمدی .
2 - آقای اکبر انصاری .
3 - آقای نصرالله مختار.
4 - آقای فرزین محمود طباطبایی .
5 - آقای علیرضا سپه پور.
6 - آقای جواد غروی .
7 - آقای ابوالقاسم مرآتی .
8 - آقای ژوزف توانا.
صورت فوق ضمیمه قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری
خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :