جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده 1 - با توجه به ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
مصوب سی ام تیر ماه 1336 به افسران و درجه داران و افراد هنرجویان واحد
چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی فوق العاده سختی خدمت چتربازی ماهیانه
طبق مقررات این آیین نامه پرداخت می گردد.
ماده 2 - میزان فوق العاده سختی چتربازی افسرانی که پس از خاتمه دوره
آموزشگاه چتربازی عملا در واحد چترباز پرش مقرره را انجام می دهند به شرح
زیر تعیین می گردد:
الف - افسران جز پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه مربوطه .
ب - افسران ارشد پنجاه درصد (50%) حقوق درجه مربوطه .
ج - امرا پنجاه درصد (50%) حقوق درجه سرهنگی .
تبصره - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق دریافتی بدون
احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند "ب " ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می باشد.
ماده 3 - میزان فوق العاده سختی خدمت چتربازی درجه داران که پس از خاتمه
دوره آموزشگاه چتربازی عملا در واحد چترباز پرش مقرره را انجام می دهند به
شرح زیر تعیین می گردد:
الف - در دو سال اول خدمت (پس از طی دوره آموزشگاه چتربازی ) یک چهارم
(پنج چهارم حقوق مبنا).
ب - پس از پایان دو سال خدمت مندرج در بند الف از (4)/(3)1 (هفت
چهارم حقوق مبنا).
ماده 4 - میزان فوق العاده سختی خدمت چتربازی افرادی که پس از طی دوره
آموزشگاه چتربازی عملا پرش مقرره را انجام می دهند یک دوم (نصف ) حقوق مبنا
می باشد.
ماده 5 - میزان فوق العاده سختی خدمت چتربازی هنرجویان چترباز از تاریخ
شروع پرش به شرح زیر می باشد:
الف - افسران و درجه داران در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازی یک برابر
حقوق مبنا.
ب - افراد در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازی یک چهارم (4)/ (1) حقوق
مبنا.
تبصره - منظور از حقوق مبنا مذکور در این ماده و مواد 3 و 4 حقوق
مندرج در ماده 51 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی می باشد.
ماده 6 - افسران و درجه داران چترباز که حداقل با داشتن دوازده سال
سابقه خدمت چتربازی و انجام سیصد پرش (چنانچه بر اثر سوانح ناشی از پرش )
قادر به ادامه خدمت چتربازی نباشند مادام که در خدمت ارتش هستند از نصف
(2) /(1) آخرین فوق العاده سختی خدمت چتربازی دریافتی استفاده خواهند
نمود.
تبصره 1 - شروع خدمت چتربازی از اولین پرش بعد از خاتمه دوره
آموزشگاه چتربازی محسوب می گردد.
تبصره 2 - چتربازانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در
اداره بهداری ارتش قبل از سنین و تعداد پرش مقرره در این ماده به علل
ناشی از پرش از ادامه پرش محروم شوند به نسبت سنوات خدمت چتربازی از سه
درصد (3%) آخرین فوق العاده سختی چتربازی استفاده می نمایند.
تبصره 3 - چتربازانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در
اداره بهداری ارتش موقتا به علت سوانح ناشی از پرش از انجام پرش معاف
شوند از تاریخ تشخیص شورای عالی پزشکی تا تاریخ خاتمه معافیت از
فوق العاده سختی خدمت چتربازی استفاده می نمایند مشروط بر این که مدت این
معافیت زائد بر دو سال نباشد.
ماده 7 - برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت چتربازی حداقل
تعداد پرش در سال تقویمی برای چتربازان در مورد امرا ارتش افسران ارشد -
دوازده - افسران جز بیست و چهار - درجه داران و افراد سی و دو پرش می باشد.
تبصره 1 - پرش مقرره در این ماده بایستی به ترتیب زیر انجام شود:
امرا هر دو ماه یک پرش .
افسران ارشد در هر ماه یک پرش .
افسران جز در هر ماه دو پرش .
درجه داران و افراد در هر ماه حداقل دو پرش .
تبصره 2 - عدم اجرای پرش مقرره در تبصره بالا موجب محرومیت از دریافت
فوق العاده سختی خدمت چتربازی ماه بعد خواهد بود مگر این که اجرای پرش به
علل فنی و جوی مقدور نباشد که در این صورت پرش انجام شده باید در ماه بعد
انجام گیرد.
ماده 8 - پرسنل چترباز که به منظور تحصیل (حداکثر دو سال ) یا به
ماموریت داخل و یا خارج کشور (حداکثر شش ماه ) اعزام و در نتیجه اجرای پرش
مقرره برای آن مقدور نباشد از فوق العاده سختی چتربازی از مدتهای مزبور
استفاده خواهند کرد اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی
مربوطه باقی و یا به علل مذکور منتسب شده باشند.
ماده 9 - صدور دو اخطار کتبی از طرف فرمانده واحد چترباز مبنی بر
بی انضباطی و سهل انگاری در امور مربوطه به پرش موجب قطع پنجاه درصد(50
درصد) فوق العاده سختی خدمت چتربازی برای مدت سه ماه می گردد.
ماده 10 - به پرسنل چترباز در صورتی که در اثر سوانح ناشی از پرش خدمت
چتربازی یکی از اعضا بدن آنها فلج گردد و در نتیجه قادر به ادامه پرش
نباشند مبلغ یکصد هزار ریال و درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمات
نظامی مزبور به طور دائم معاف شوند و یا فوت نمایند سیصد هزار ریال به
ترتیب به خود و یا به وراث مستمری بگیر آنان پرداخت می گردد.
تبصره 1 - مزایای مندرج در آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای
مسلح شاهنشاهی جزو مبلغ پرداختی در این ماده محسوب و بقیه از بودجه وزارت
جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - منظور از وراث مستمری بگیر مذکور در این ماده وراثی است که
در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است .
ماده 11 - چتربازان خارج از سازمان واحد چترباز در صورتی که طبق
برنامه تنظیمی واحد نامبرده و با موافقت نیروی زمینی به پرش خود ادامه
دهند مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده 12 - ملاک پرداخت فوق العاده سختی خدمت چتربازی و قطع آن دستور
واحد چترباز خواهد بود.
ماده 13 - این آیین نامه از تاریخ اول فروردین ماه 1339 به موقع اجرا
گذاشته شده و از همان تاریخ مقررات قبلی فوق العاده سختی خدمت چتربازی
(مندرج در فصل دوم آیین نامه معاشها مصوب 23/2/1337) ملغی می گردد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :