جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود قرارداد استخدامی آقای
ژوزف جیوانی ریتسو تبعه دولت ایتالیا را بر مبنای قرارداد قبلی که به
تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است برای آخرین بار از 9/8/1339 تا اول
بهمن 1343 تمدید نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیستم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :