جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده 1 - اعتبار منظور در ردیف 1134 قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی
1343 کل کشور به مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال که برای هزینه جشن دو
هزار و پانصدساله شاهنشاهی تصویب گردیده است در اختیار نخست وزیری قرار
می گیرد که طبق دستور نخست وزیر به مصارف تعیین شده برای جشن دو هزار و
پانصد ساله برسد.
مصرف اعتبار مزبور مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین نامه
معاملات دولتی نمی باشد.
ماده 2 - بر اعتبار مندرج در ردیف 1132 قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی
1343 کل کشور مبلغ یکصد میلیون ریال اضافه می گردد.
قانون بالا مشتمل بر دو ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نوزدهم
بهمن ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :