×

قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی 1343 کل کشور

قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی 1343 کل کشور

قانون-مربوط-به-تعیین-نحوه-مصرف-و-افزایش-بعضی-از-اعتبارات-قانون-بودجه-اصلاحی-1343-کل-کشور
ماده 1 - اعتبار منظور در ردیف 1134 قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی
1343 کل کشور به مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال که برای هزینه جشن دو
هزار و پانصدساله شاهنشاهی تصویب گردیده است در اختیار نخست وزیری قرار
می گیرد که طبق دستور نخست وزیر به مصارف تعیین شده برای جشن دو هزار و
پانصد ساله برسد.
مصرف اعتبار مزبور مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین نامه
معاملات دولتی نمی باشد.
ماده 2 - بر اعتبار مندرج در ردیف 1132 قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی
1343 کل کشور مبلغ یکصد میلیون ریال اضافه می گردد.
قانون بالا مشتمل بر دو ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نوزدهم
بهمن ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/11/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.