جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود برای استفاده از خدمت فنی آقای
فردریش فایل (liahP hciR dirF) مهندس شهرساز که دولت جمهوری فدرال آلمان
غربی به عنوان مستشار به منظور کمک فنی به شهرداریها با قبول پرداخت حقوق
او را در اختیار دولت ایران گذاشته است برای مدت دو سال خدمت مهندس مزبور
که ابتدای آن 11 اردیبهشت ماه 1342 خواهد بود با تعهد پرداخت هزینه مسکن
و مخارج ایاب و ذهاب او در داخل کشور از محل اعتبار مربوط موافقتنامه لازم
را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و
پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :