×

قانون قرارداد وامهای شماره 5 65 - 6 65 - 7 65 - 8 65 به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزار ریال

قانون قرارداد وامهای شماره 5 65 - 6 65 - 7 65 - 8 65 به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزار ریال

قانون-قرارداد-وامهای-شماره-5-65---6-65---7-65---8-65-به-مبلغ-یک-میلیارد-و-پانصد-و-هشتاد-و-دو-میلیون-و-بیست-هزار-ریال

وکیل


ماده واحده - عمل دولت در انعقاد چهار فقره قراردادها وام شماره 5/65
- 6/65 مورخ 27 آوریل 1961 و شماره 7/65 مورخ 11 اوت 1961 و شماره 8/65
مورخ 29 ژوئن 1962 ضمیمه جمعا به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو
میلیون و بیست هزار ریال (1582020000) با بانک صادرات و واردات واشنگتن
تایید می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موج ماده واحده به مصوبه
بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز
پنجشنبه هفدهم د ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصوی مجلس شورا ملی
رسید.
رییس مجلس شورا ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز 4 شنبه 12/12/1343 به تصوی مجلس سنا رسیده
است
شماره 5 - 65 XACI
قرارداد وامها شماره 5/65 - 6/65 - 7/65 - 8/65 به مبلغ یک میلیارد
و پانصد هزار ریال
قرارداد زیر در تاری 27 آوریل 1961 فیمابین دولت ایران (که منبعد در
اینجا تدولت ت نامیده می شود) و بانک صادرات و واردات واشنگتن (که از این
پس ، اکزیم بانک ، خوانده می شود) و یکی از موسسات تابعه دولت ایالات متحده
آمریکا بوده (و منبعد در اینجا تایالات متحده ت نامیده می شود) منعقد گردیده
و به مورد اجرا در آمده است .
گواهی می کند:
از آنجا که مدیر اداره همکارها بین المللی (که منبعد تمدیرت خوانده
می شود) به اکزیم بانک پیشهناد کرده است که بر اساس مندرجات قانون اصلاحی
کمک به توسعه داد و ستد محصولات کشاورز مصو سال 1954 و طبق مفاد قرارداد
محصولات کشاورز منعقده بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت مورخ 26 ژوئیه
1960 (که از این پس تموافقتنامه محصولات ت نامیده می شود) تصمیم گرفته شده
است اعتبار به میزان تخمینی یکصد و بیست و شش میلیون و نهصد و نود هزار
ریال که از چهل و پنج درصد (45%) وجوه ریالی حاصله از فروش محصولات تجاوز
ننماید به موج ماده سوم موافقتنامه محصولات به عنوان سپرده و طبق بند
ماده دوم موافقتنامه محصولات به منظور تامین وجوه ریالی برا ایجاد
اعتبارات لازم در دسترس دولت قرارداده شود.
از آنجا که مدیر برا اعتبار فوق وجوهی در اختیار، اکزیم بانک ، قرارداده
و پس از مشاوره با انجمن مشورتی ملی مسائل پولی و مالی بین المللی شرائطی
را که طبق آن اکزیم بانک اعتبار لازم تامین و مصرف آن را مورد نظارت قرار
می دهد تعیین و مشخص گردانیده است .
بنابراین اینک موافقت می شود:
1 - اکزیم بانک بدین وسیله اعتبار که از چهل و پنج درصد (45%) وجوه
ریالی حاصله از موافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد به مبلغ
یکصد و بیست و شش میلیون و نهصد و نود هزار ریال (126990000 ریال ) بالغ
می گردد به نفع دولت برا کمک در تامین هزینه ها مالی طرحها و یا سایر
برنامه ها توسعه اقتصاد که ممکن است هر چند یک بار نسبت به آنها بین
دولت و مدیر توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گیرد برقرار می نماید به
شرط آن که هیچیک از وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاری 25 ژوئیه 1963
پرداخت نگردد مگر آن که نسبت به استفاده از آن بین دولت و مدیر پیش از
تاری بالا توافق به عمل آمده است .
2 - در قبال وجوه دریافتی دولت تعهد می نماید که به اکزیم بانک یا
جانشینان و یا نمایندگان آن مبلغ اصلی یکصد و بیست و شش میلیون و نهصد و
نود هزار ریال (126990000 ریال ) و یا هر مقدار وجوه ریالی را که طبق این
ردیف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطی که در جدول پیوست معین شده و
به صورت ضمیمه ، الف ، قسمتی از این قرارداد را تشکیل داده بپردازد و بهره
آن را نیز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقیمانده مبلغ اصلی که
پرداخت نشده و به شرح زیر تعیین گردیده است تادیه نماید مبلغ اصلی به
اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تادیه اقساط چهار سال پس از پایان
ماهی خواهد بود که طی آن اولین پرداخت از طرف مدیر به دولت طبق مبلغ و
تاری مندر در ضمیمه ، تالف ت صورت گرفته است .
هر گاه مبلغ پرداخت شده زیادتر از مبلغ اصلی باشد به همان نسبت در اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تعدیل به عمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده
الف
به همان نسبت تعدیل خواهد شد هر گاه مبلغ پرداختی ده درصد (10%) و یا
کمتر از مبلغ اصلی کمبود داشته باشد کسر مبلغ از آخرین قسط و یا اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تفریق می گردد پرداخت بهره نسبت به بقیه مبلغ اصلی
از پایان ماهی آغاز می گردد که اولین پرداخت طی آن صورت گرفته است و بهره
مذکور باید پس از طی شش ماه از تاری مذکور به اقساط ششماهه پرداخت گردد.
هر گاه در پرداخت فور و کلی مبلغ اصلی و بهره آن قصور رو دهد کلیه
مبلغ اصلی که پرداخت نگردیده بهره متعلق به آن جزو بدهی محسو و با در
خواست اکزیم بانک قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذکور از طرف
اکزیم بانک هیچگاه نباید به عنوان انصراف از آن حق تلقی گردد.
3 - پرداخت به حسا دولت باید از محل وجوه ریالی که بر اساس مقررات ماده
سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده به عمل آید و طبق مفاد بند() از ماده
دوم موافقتنامه مذکور به منظور ایجاد اعتبار در دسترس قرار گیرد اینگونه
پرداختها به صورت مساعده و به موج این ردیف از اعتبارات از تاری
گزارشهایی که درباره پرداختها در فواصل معین از طرف مدیر به دولت و اکزیم
بانک تسلیم می گردد صورت خواهد گرفت اکزیم بانک مبالغ ریالی که به طریق
مذکور پرداخت گردیده در این قرارداد ظهرنویسی خواهد کرد.
4 - مبلغ اصلی و بهره ا که باید به موج این قرارداد از طرف دولت به
اکزیم بانک پرداخت گردد به ریال و یا به اختیار دولت به دلار آمریکا تادیه
خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت کند مبلغ پرداختی هنگام
تادیه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ریالی بر اساس زیر حسا می گردد:
الف - نرخ متداولی که به نسبت آن دلار آمریکا در مقابل هم ارز ریالی به
اشخاص مقیم ایران برا پرداخت تعهداتشان در خار از کشور بفروش می رسد
مشروط بر آن که نرخها متداول که بیش از یک درصد ارزش اسمی آن با آنچه با
صندوق بین المللی پول موافقت شده تفاوت داشته باشد از طرف دولت مجاز
شناخته نشده و مشروط بر آن که طرفین این قرارداد توافق نداشته باشند که
نرخ دیگر را عادلانه تلقی نمایند و یا.
- در غیر این صورت نرخ دیگر که هر چند یک بار بین طرفین مورد توافق
قرار گیرد ملاک عمل واقع خواهد شد.
بهره و مبلغ اصلی باید در اکزیم بانک در واشنگتن واقع در منطقه کلمبیا
پرداخت گردد وجوه ریالی که از طرف اکزیم بانک مورد قبول قرار گرفته ممکن
است به وزیر دارایی ایالات متحده انتقال یابد تا توسط مامور یا ماموران
دولت آمریکا که از طرف وزیر دارایی تعیین می شوند نگاهدار گردد.
5 - دولت می تواند بدون پرداخت جریمه و یا دریافت جایزه اصل این وام را به
ریال و یا به اختیار و میل خود به دلار آمریکا قبل از تاری سررسیدها
مربوطه پرداخت نماید و نرخ دلار به ماخذ میزان متداول در تاریخی که
پرداختها به عمل می آید و یا بر اساس میزان مندر در قسمت چهارم این
قرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پیش پرداختی که از طرف دولت صورت می گیرد
قابل انطباق با اقساط اصلی مندر در ضمیمه الف بوده و نسبت معکوس با
تاری سررسید آن خواهد داشت .
6 - دولت موافقت می کند که هر گونه وامی به موج اعتبارات فوق و طبق این
قرارداد برا موسسات خصوصی و یا هر شخص یا شرکتها عمومی انتفاعی دریافت
دارد دارا بهره ا است که تقریبا معادل بهره وام ها مشابه و متداول در
کشور ایران خواهد بود.
دولت همچنین موافقت می کند که به استنا وامهایی که به موسسات عمومی
انتفاعی اعطا می کند هیچیک از اقلام وجوهی را که به موج این قرارداد
دریافت می دارد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موسسات عمومی انتفاعی
انتقال و یا تخصیص ندهد.
7 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده آمریکا وجوه ریالی دریافتی طبق
بندها 4 و 5 این قرارداد را می تواند برا هزینه ها و یا پرداختها خود در
کشور ایران و یا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد. این گونه وجوه ممکن است
طبق موافقت متقابل در سایر نقاط مصرف و یا به اسعار دیگر تبدیل گردد
ایالات متحده موافقت می نماید که در مورد هزینه ها و پرداختها مذکور فوق
وضع اقتصاد کشور ایران را مد نظر قرار دهد.
8 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده می تواند بقیه وجوه مصرف نشده
دریافتی به موج این قرارداد را در سرمایه گذار موسسات انتفاعی یا
سپرده هایی که دارا عنوان ریالی باشند مورد مصرف قرار دهد ایالات متحده
موافقت می کند که دولت می تواند معادل کلیه و یا هر قسمت از بقیه مبالغ
مصرف شده را که به صورت دیگر تعهد نشده است در ازا دلار آمریکایی به نرخی
که در آن موقع مورد توافق قرار گیرد خریدار نماید.
9 - در هر موقع طرفین این قرارداد تشخیص دهند که منافع آنها ایجا
می نماید که قسمتهایی از مفاد این قرارداد را تغییر داده و یا تعدیل و
اصلاح نمایند می توانند با توافق کتبی این تغییرات را که ممکن است شامل
پرداخت تمام یا قسمتی از اصل وام و بهره آن به یکی از دو طریق ذیل نیز
باشد انجام دهند:
الف - با تحویل کالاها و یا لوازم مورد توافق .
- با تحویل یا واگذار آنچه به نحو از انحا دارا ارزش مورد نظر بوده
و طرفین در مورد آنها موافقت نموده باشند.
10 - قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق
مدارک زیر باید به اکزیم بانک ارائه گردد:
الف - مدرکی که درباره اختیارات شخصی که این قرارداد را امضا نموده و یا
به عنوان نماینده دولت آن را به موقع اجرا می گذارد و.
- نظریه وزیر دادگستر ایران و یا هر مرجع قانونی دیگر که مورد قبول
اکزیم بانک بوده و تامین رضایت اکزیم بانک مبنی بر این باشد که دولت به
موج قوانین اساسی خود کلیه اقدامات لازم برا تنفیذ اعتبار که به موج
این قرارداد مورد معامله قرار گرفته به عمل آورده و قرارداد دارا اعتبار
لازم بوده و شرایط و مقررات آن نسبت به دولت لازم الاجرا می باشد.
با گواهی مرات فوق دولت و اکزیم بانک وسائل اجرا این قرارداد را که در
واشنگتن در ناحیه کلمبیا واقع در آمریکا در دو نسخه در تاری مذکور فوق
تهیه گردیده فراهم کرده اند.
امضا اردشیر زاهد دولت شاهنشاهی ایران
امضا تام کیلفر بانک صادرات و واردات واشنگتن
امضا ادوارد اس - کانگر گواهی
منشی
ضمیمه تالف ت
جدول پرداخت ها
موعد پرداخت مبلغ اصلی
-------------------------------------------------
1 - اولین روز ماه تقویمی که پس از چهار سال از
پایان ماهی که اولین پرداخت طی آن به عمل آمده است .
بقیه اقساط شماره گذار شده در فواصل شش ماه قابل
پرداخت خواهد بود.
2 88742 ریال
3 177484 ریال
4 354968 ریال
5 443710 ریال
6 532452 ریال
7 621194 ریال
8 709936 ریال
9 798678 ریال
10 887420 ریال
11 976162 ریال
12 1064904 ریال
13 1153646 ریال
14 1242388 ریال
15 1331130 ریال
16 1419872 ریال
17 1508614 ریال
18 1597356 ریال
19 1686098 ریال
20 1774840 ریال
21 1863582 ریال
22 1952324 ریال
23 2041066 ریال
24 2129808 ریال
25 2218550 ریال
26 2307292 ریال
27 2396034 ریال
28 2484776 ریال
29 2573518 ریال
30 2662260 ریال
31 2751002 ریال
32 2839744 ریال
33 2928486 ریال
34 3017228 ریال
35 3105970 ریال
36 3194712 ریال
37 3283454 ریال
38 3372196 ریال
39 3460938 ریال
40 3549680 ریال
41 3638422 ریال
42 3727164 ریال
43 3815906 ریال
44 3904648 ریال
45 3993390 ریال
46 4082132 ریال
47 4170874 ریال
48 4259616 ریال
49 4348358 ریال
50 4437100 ریال
51 4525842 ریال
52 4614584 ریال
53 4703524 ریال
----------------------------------------------
جمع 126990000 ریال
شماره 6 - 65 XACI
قرارداد
قرارداد زیر در تاری 27 آوریل 1961 بین دولت ایران (که منبعد در این
قرارداد تدولت ت نامیده می شود) و بانک صادرات و واردات واشنگتن (که منبعد
در این قرارداد تاکزیم بانک ت نامیده می شود) و یکی از موسسات تابعه دولت
ایالات متحده آمریکا می باشد (و منبعد در اینجا تایالات متحده ت نامیده
می شود) منعقد گردیده و به مورد اجرا در آمده است .
گواهی می کند:
از آنجا که مدیر اداره همکارها بین المللی (که منبعد تمدیرت خوانده
می شود) به اکزیم بانک پیشهناد کرده است که بر اساس مندرجات قانون اصلاحی
کمک به توسعه داد و ستد محصولات کشاورز مصو سال 1954 و طبق مفاد
موافقتنامه ها متمم مورخ 26 سپتامبر و 20 اکتبر 1960 که بر اساس
موافقتنامه محصولات کشاورز منعقده بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت
مورخ 26 ژوئیه 1960 منعقد گردیده اند (که از این پس تموافقتنامه محصولات ت
نامیده می شود) تصمیم گرفته شده است اعتبار به میزان تخمینی هشتصد و
هفتاد و پنج میلیون و سیصد و سیزده هزار ریال (875313000 ریال ) که از 70%
وجوه ریالی حاصله از فروش محصولات تجاوز ننماید به موج ماده سوم
موافقتنامه محصولات به عنوان سپرده طبق بند ماده دوم .
موافقتنامه محصولات به منظور تامین وجوه ریالی برا ایجاد اعتبارات لازم در
دسترس دولت قرارداده شود و از آنجا که مدیر برا اعتبار فوق وجوهی در
اختیار اکزیم بانک قرارداده و پس از مشاوره با انجمن مشورتی ملی مسائل
پولی و مالی بین المللی شرائطی را که طبق آن تاکزیم بانک ت اعتبار لازم را
تامین و مصرف آن را مورد نظارت قرار می دهد تعیین و مشخص گردانیده است
بنابراین اینک موافقت می شود:
1 - اکزیم بانک بدین وسیله اعتبار را که از هفتاد درصد (70%) وجوه ریالی
حاصله از موافقتنامه ها متمم مورخ 26 سپتامبر و 20 اکتبر 1960 مربوط به
موافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد به مبلغ هشتصد و هفتاد و
پنج میلیون و سیصد و سیزده هزار ریال (875313000 ریال ) بالغ می گردد و به
نفع دولت برا کمک در تامین هزینه ها مالی طرحها و یا سایر برنامه ها
توسعه اقتصاد که ممکن است هر چند یک بار نسبت به آنها بین دولت و مدیر
توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گیرد برقرار می نماید به شرط آن که
هیچیک از وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاری 19 اکتبر 1963 پرداخت
نگردد مگر آن که نسبت به استفاده از آن بین دولت و مدیر پیش از تاری بالا
توافق به عمل آمده باشد.
2 - در قبال وجوه دریافتی تعهد می نماید که به اکزیم بانک یا جانشینان و
یا نمایندگان آن مبلغ اصلی هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و سیصد و سیزده
هزار ریال ایرانی (875313000 ریال ) و یا هر مقدار وجوه ریالی را که طبق
این ردیف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطی که در جدول پیوست معین شده
و به صورت ضمیمه تالف ت قسمتی از این قرارداد را تشکیل داده بپردازد و
بهره آن را نیز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقیمانده مبلغ
اصلی که پرداخت نشده و به شرح زیر تعیین گردیده است تادیه نماید. مبلغ
اصلی به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تادیه اقساط چهار سال پس از
پایان ماهی خواهد بود که طی آن اولین پرداخت از طرف مدیر به دولت طبق
مبلغ و تاری مندر در ضمیمه ، الف ، صورت گرفته است .
هر گاه مبلغ پرداخت شده زیادتر از مبلغ اصلی باشد به همان نسبت در اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تعدیل به عمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده
بیشتر از ده درصد (10%) کمتر از مبلغ اصلی باشد اقساط مندر در ضمیمه
تالف ت به همان نسبت تعدیل خواهد شد. هر گاه مبلغ پرداختی ده درصد (10%) و
یا کمتر از مبلغ اصلی کمبود داشته باشد کسر مبلغ از آخرین قسط و یا اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تفریق می گردد. پرداخت بهره نسبت به بقیه مبلغ اصلی
از پایان ماهی آغاز می گردد که اولین پرداخت طی آن صورت گرفته است و بهره
مذکور باید پس از طی شش ماه از تاری مذکور به اقساط ششماهه پرداخت گردد.
هر گاه در پرداخت فور و کلی مبلغ اصلی یا بهره آن قصور رو دهد کلیه
مبلغ اصلی که پرداخت نگردیده و بهره متعلق به آن جزو بدهی محسو و با در
خواست اکزیم بانک قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذکور از طرف
اکزیم بانک هیچگاه به عنوان انصراف از آن حق تلقی نمی گردد.
3 - پرداخت به حسا دولت باید از محل وجوه ریالی که بر اساس مقررات ماده
سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده به عمل آید و طبق مفاد بند() از ماده
دوم موافقتنامه مذکور به منظور ایجاد اعتبار در دسترس قرار گیرد اینگونه
پرداختها به صورت مساعده و به موج این ردیف از اعتبارات از تاری
گزارشهایی که درباره پرداختها در فواصل معین از طرف مدیر به دولت و اکزیم
بانک تسلیم می گردد صورت خواهد گرفت اکزیم بانک مبالغ ریالی که به طریق
مذکور پرداخت گردیده در این قرارداد ظهرنویسی خواهد کرد.
4 - مبلغ اصلی و بهره ا که باید به موج این قرارداد از طرف دولت به
اکزیم بانک پرداخت گردد به ریال و یا به اختیار دولت به دلار آمریکا تادیه
خواهد شد.
چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت کند مبلغ پرداختی هنگام تادیه محاسبه
خواهد شد و معادل تعهد ریالی بر اساس زیر حسا می گردد:
الف - نرخ متداولی که به نسبت آن دلار آمریکا در مقابل هم ارز ریالی به
اشخاص مقیم ایران برا پرداخت تعهداتشان در خار از کشور بفروش می رسد
مشروط بر آن که نرخها متداول ریال که بیش از یک درصد ارزش اسمی آن با
آنچه با صندوق بین المللی پول موافقت شده تفاوت داشته باشد از طرف دولت
مجاز شناخته نشده و مشروط بر آن که طرفین این قرارداد توافق نداشته باشند
که نرخ دیگر را عادلانه تلقی نمایند و یا.
- در غیر این صورت نرخ دیگر که هر چند یک بار بین طرفین مورد توافق
قرار گیرد ملاک عمل واقع خواهد شد.
بهره و مبلغ اصلی باید در اکزیم بانک در واشنگتن واقع در منطقه کلمبیا
پرداخت گردد وجوه ریالی که از طرف اکزیم بانک مورد قبول قرار گرفته ممکن
است به وزیر دارایی ایالات متحده انتقال یابد تا توسط مامور یا ماموران
دولت آمریکا که از طرف وزیر دارایی تعیین می شوند نگاهدار گردد.
5 - دولت می تواند بدون پرداخت جریمه و یا دریافت جایزه اصل این وام را به
ریال و یا به اختیار و میل خود به دلار آمریکا قبل از تاری سررسیدها
مربوطه پرداخت نماید و نرخ دلار به ماخذ میزان متداول در تاریخی که این
پرداختها به عمل می آید و یا بر اساس میزان مندر در قسمت چهارم این
قرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پیش پرداختی که از طرف دولت صورت بگیرد
قابل انطباق با اقساط اصلی مندر در ضمیمه الف بوده و نسبت معکوس با
تاری سررسید آن خواهد داشت .
6 - دولت موافقت می کند که هر گونه وامی به موج اعتبارات فوق و طبق این
قرارداد برا موسسات خصوصی و یا هر شخص یا شرکتها عمومی انتفاعی دریافت
دارد دارا بهره ا است که تقریبا معادل بهره وام ها مشابه و متداول در
کشور ایران خواهد بود و دولت همچنین موافقت می کند که به استنا وامهایی
که به موسسات عمومی انتفاعی اعطا می کند هیچیک از اقلام وجوهی را که به
موج این موافقتنامه دریافت می دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به
موسسات عمومی انتفاعی انتقال و یا تخصیص ندهد.
7 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده آمریکا وجوه ریالی دریافتی طبق
بندها 4 و 5 این قرارداد را می تواند برا هزینه ها و یا پرداختها خود در
کشور ایران و یا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد. این گونه وجوه ممکن است
طبق موافقت متقابل در سایر نقاط مصرف و یا به اسعار دیگر تبدیل گردد
ایالات متحده موافقت می نماید که در مورد هزینه ها و پرداختها مذکور فوق
وضع اقتصاد کشور ایران را مد نظر قرار دهد.
8 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده می تواند بقیه وجوه مصرف نشده
دریافتی به موج این قرارداد را در سرمایه گذار موسسات انتفاعی یا
سپرده هایی که دارا عنوان ریالی باشند مورد مصرف قرار دهد ایالات متحده
موافقت می کند که دولت می تواند معادل کلیه و یا هر قسمت از بقیه مبالغ
مصرف نشده را که به صورت دیگر تعهد نشده است در ازا دلار آمریکایی به
نرخی که در آن موقع مورد توافق قرار گیرد خریدار نماید.
9 - در هر موقع طرفین این قرارداد تشخیص دهند که منافع آنها ایجا
می نماید که قسمتهایی از مفاد این قرارداد را تغییر داده و یا تعدیل و
اصلاح نمایند می توانند با توافق کتبی این تغییرات را که ممکن است شامل
پرداخت تمام یا قسمتی از اصل وام و بهره آن به یکی از دو طریق ذیل نیز
باشد انجام دهند:
الف - با تحویل کالاها و یا لوازم مورد توافق .
- با تحویل یا واگذار آنچه به نحو از انحا دارا ارزش مورد نظر بوده
و طرفین در مورد آنها موافقت نموده باشند.
10 - قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق
مدارک زیر باید به اکزیم بانک ارائه گردد:
الف - مدرکی درباره اختیارات شخصی که این قرارداد را امضا نموده و یا به
عنوان نماینده دولت آن را به موقع اجرا می گذارد و.
- نظریه وزیر دادگستر ایران و یا هر مرجع قانونی دیگر که مورد قبول
اکزیم بانک بوده و یا تامین رضایت اکزیم بانک مبنی بر این باشد که دولت
به موج قوانین اساسی خود کلیه اقدامات لازم را برا تنفیذ اعتبار که به
موج این قرارداد مورد معامله قرار گرفته به عمل آورد و قرارداد دارا
اعتبار لازم و شرایط و مقررات آن نسبت به دولت لازم الاجرا می باشد.
با گواهی مرات فوق دولت و اکزیم بانک وسائل اجرا این قرارداد را که در
واشنگتن در ناحیه کلمبیا واقع در آمریکا در دو نسخه در تاری مذکور فوق
تهیه گردیده فراهم کرده اند.
امضا اردشیر زاهد دولت شاهنشاهی ایران
امضا تام کیلفر بانک صادرات و واردات واشنگتن
امضا ادوارد اس کانگر گواه
منشی
ضمیمه تالف ت
جدول پرداخت ها
موعد پرداخت مبلغ اصلی
----------------------------------------------
1 - اولین روز ماه تقویمی که پس
از چهار سال از پایان ماهی که اولین
پرداخت طی آن به عمل آمده است بقیه
اقساط شماره گذار شده در فواصل
شش ماهه قابل پرداخت خواهد بود. 611679 ریال
2 1223358 ریال
3 1835037 ریال
4 2446716 ریال
5 3058395 ریال
6 3670074 ریال
7 4281753 ریال
8 4893432 ریال
9 5505111 ریال
10 6116890 ریال
11 6728469 ریال
12 7340148 ریال
13 7951827 ریال
14 8563506 ریال
15 9175185 ریال
16 9786864 ریال
17 10398543 ریال
18 11010222 ریال
19 11621901 ریال
20 12233580 ریال
21 12845259 ریال
22 13456938 ریال
23 14068617 ریال
24 14680296 ریال
25 15291975 ریال
26 15903654 ریال
27 16515333 ریال
28 17127012 ریال
29 17738691 ریال
30 18350370 ریال
31 18962049 ریال
32 19573728 ریال
33 20185407 ریال
34 20797086 ریال
35 21408765 ریال
36 22020444 ریال
37 22632123 ریال
38 23243802 ریال
39 23855481 ریال
40 24467160 ریال
41 25078839 ریال
42 25690518 ریال
43 26302197 ریال
44 26913876 ریال
45 27525555 ریال
46 28137234 ریال
47 28748913 ریال
48 29360502 ریال
49 29972271 ریال
50 30583950 ریال
51 31195629 ریال
52 31807308 ریال
53 32419338 ریال
----------------------------------------------
875313000 ریال
شماره 7- 65 XACI
قرارداد
قرارداد زیر در تاری 11 اوت 1961 فیمابین دولت ایران (که منبعد در اینجا
تدولت ت نامیده می شود) و بانک صادرات و واردات واشنگتن (که از این پس
تاکزیم بانک ت خوانده می شود) و یکی از موسسات تابعه دولت ایالات متحده
آمریکا بوده (و منبعد در اینجا تایالات متحده ت نامیده می شود) منعقد گردیده
و به مورد اجرا در آمده است .
گواهی می کند:
از آنجا که مدیر اداره همکارها بین المللی (که منبعد تمدیرت خوانده
می شود) به اکزیم بانک پیشهناد کرده است که بر اساس مندرجات قانون اصلاحی
کمک به توسعه داد و ستد محصولات کشاورز مصو سال 1954 و طبق مفاد
موافقتنامه ها متمم مورخ 17 آوریل و اول ژوئن 1961 که بر اساس موافقتنامه
محصولات کشاورز منعقده بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت مورخ 26 ژوئیه
1960 منعقد گردیده اند (که از این پس تموافقتنامه محصولات ت نامیده می شود)
تصمیم گرفته شده است اعتبار به میزان تخمینی نود و هفت میلیون و هفتصد و
شصت و هفت هزار ریال (97767000 ریال ) که از هفتاد درصد (70%) وجوه ریالی
حاصله از فروش محصولات تجاوز ننماید به موج ماده سوم موافقتنامه محصولات
به عنوان سپرده و طبق بند () ماده دوم موافقتنامه محصولات به منظور تامین
وجوه ریالی برا ایجاد اعتبارات لازم در دسترس دولت قرارداده شود و.
از آنجا که مدیر برا اعتبار فوق وجوهی در اختیار (اکزیم بانک ) قرارداده
و پس از مشاوره با انجمن مشورتی ملی مسائل پولی ، مالی و بین المللی شرائطی
را که طبق آن تاکزیم بانک ت اعتبار لازم را تامین و مصرف آن را مورد نظارت
قرار می دهد تعیین و مشخص گردانیده است .
بنابراین اینک موافقت می شود:
1 - اکزیم بانک بدین وسیله اعتبار را که از هفتاد درصد (70%) وجوه ریالی
حاصله از موافقتنامه ها متمم مورخ 17 آوریل و اول ژوئن 1961 مربوط به
موافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد به مبلغ نود و هفت میلیون و
هفتصد و شصت و هفت هزار ریال (97767000 ریال ) بالغ می گردد به نفع دولت
برا کمک در تامین هزینه ها مالی طرحها و یا سایر برنامه ها توسعه
اقتصاد که ممکن است هر چند یک بار نسبت به آنها بین دولت و مدیر توافق
حاصل شود مورد استفاده قرار گیرد برقرار می نماید به شرط آن که هیچیک از
وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاری 25 ژوئیه 1963 پرداخت نگردد مگر
آن که نسبت به استفاده از آن بین دولت و مدیر پیش از تاری بالا توافق به
عمل آمده باشد.
2 - در قبال وجوه دریافتی دولت تعهد می نماید که به اکزیم بانک یا
جانشینان و یا نمایندگان آن مبلغ اصلی نود و هفت میلیون و هفتصد و شصت و
هفت هزار ریال ایرانی (97767000 ریال ) و یا هر مقدار وجوه ریالی را که
طبق این ردیف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطی که در جدول پیوست معین
شده و به صورت ضمیمه تالف ت قسمتی از این قرارداد را تشکیل داده بپردازد و
بهره آن را نیز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقیمانده مبلغ
اصلی که پرداخت نشده و به شرح زیر تعیین گردیده است تادیه نماید. مبلغ
اصلی به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تادیه اقساط چهار سال پس از
پایان ماهی خواهد بود که طی آن اولین پرداخت از طرف مدیر به دولت طبق
مبلغ و تاری مندر در ضمیمه تالف ت صورت گرفته است .
هر گاه مبلغ پرداخت شده زیادتر از مبلغ اصلی باشد به همان نسبت در اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تعدیل به عمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده
الف
به همان نسبت تعدیل خواهد شد. هر گاه مبلغ پرداختی ده درصد (10%) و یا
کمتر از مبلغ اصلی کمبود داشته باشد کسر مبلغ از آخرین قسط و یا اقساط
مندر در ضمیمه تالف ت تفریق می گردد. پرداخت بهره نسبت به بقیه مبلغ از
پایان ماهی آغاز می گردد که اولین پرداخت طی آن صورت گرفته است و بهره
مذکور باید پس از طی شش ماه از تاری مذکور به اقساط ششماهه پرداخت گردد.
هر گاه در پرداخت فور و کلی مبلغ اصلی یا بهره آن قصور رو دهد کلیه
مبلغ اصلی که پرداخت نگردیده و بهره متعلق به آن جزو بدهی محسو و با در
خواست اکزیم بانک قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذکور از طرف
اکزیم بانک هیچگاه نباید به عنوان انصراف از آن حق تلقی گردد.
3 - پرداخت به حسا دولت باید از محل وجوه ریالی که بر اساس مقررات ماده
سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده به عمل آید و طبق مفاد بند() از ماده
دوم موافقتنامه مذکور به منظور ایجاد اعتبار در دسترس قرار گیرد اینگونه
پرداختها به صورت مساعده و به موج این ردیف از اعتبارات از تاری
گزارشهایی که درباره پرداختها در فواصل معین از طرف مدیر به دولت و اکزیم
بانک تسلیم می گردد صورت خواهد گرفت اکزیم بانک مبالغ ریالی که به طریق
مذکور پرداخت گردیده در این قرارداد ظهرنویسی خواهد کرد.
4 - مبلغ اصلی و بهره ا که باید به موج این قرارداد از طرف دولت به
اکزیم بانک پرداخت گردد به ریال و یا به اختیار دولت به دلار آمریکا تادیه
خواهد شد.
چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت کند مبلغ پرداختی هنگام تادیه محاسبه
خواهد شد و معادل تعهد ریالی بر اساس زیر حسا می گردد:
الف - نرخ متداولی که به نسبت آن دلار آمریکا در مقابل هم ارز ریالی به
اشخاص مقیم ایران برا پرداخت تعهداتشان در خار از کشور بفروش می رسد
مشروط بر آن که نرخها متداول ریال که بیش از یک درصد ارزش اسمی آن با
آنچه با صندوق بین المللی پول موافقت شده تفاوت داشته باشد از طرف دولت
مجاز شناخته نشده و مشروط بر آن که طرفین این قرارداد توافق نداشته باشند
که نرخ دیگر را عادلانه تلقی نمایند و یا.
- در غیر این صورت نرخ دیگر که هر چند یک بار بین طرفین مورد توافق
قرار گیرد ملاک عمل واقع خواهد شد.
بهره و مبلغ اصلی باید در اکزیم بانک واشنگتن واقع در منطقه کلمبیا
پرداخت گردد وجوه ریالی که از طرف اکزیم بانک مورد قبول قرار گرفته ممکن
است به وزیر دارایی ایالات متحده انتقال یابد تا توسط مامور یا ماموران
دولت آمریکا که از طرف وزیر دارایی تعیین می شوند نگاهدار گردد.
5 - دولت می تواند بدون پرداخت جریمه و یا دریافت جایزه اصل این وام را به
ریال و یا به اختیار و میل خود به دلار آمریکا قبل از تاری سررسیدها
مربوطه پرداخت نماید و نرخ دلار به ماخذ میزان متداول در تاریخی که این
پرداختها به عمل می آید و یا بر اساس میزان مندر در قسمت چهارم این
قرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پیش پرداختی که از طرف دولت صورت بگیرد
قابل انطباق با اقساط اصلی مندر در ضمیمه تالف ت بوده و نسبت معکوس با
تاری سررسید آن خواهد داشت .
6 - دولت موافقت می نماید که هر گونه وامی به موج اعتبارات فوق و طبق این
قرارداد برا موسسات خصوصی و یا هر شخص یا شرکتها عمومی انتفاعی دریافت
دارد دارا بهره ا است که تقریبا معادل بهره وام ها مشابه و متداول در
کشور ایران خواهد بود. دولت همچنین موافقت می کند که به استنا وامهایی که
به موسسات عمومی انتفاعی اعطا می کند هیچیک از اقلام وجوهی را که به موج
این قرارداد دریافت می دارد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موسسات
عمومی انتفاعی انتقال و یا تخصیص ندهد.
7 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده آمریکا وجوه ریالی دریافتی طبق بند
4 و 5 این قرارداد را می توان برا هزینه ها و یا پرداختها خود در کشور
ایران و یا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد.
این گونه وجوه ممکن است طبق موافقت متقابل در سایر نقاط مصرف و یا به
اسعار دیگر تبدیل گردد ایالات متحده موافقت می نماید که در مورد هزینه ها و
پرداختها مذکور فوق وضع اقتصاد کشور ایران را مد نظر قرار دهد.
8 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده می تواند بقیه وجوه مصرف نشده
دریافتی به موج این قرارداد را در سرمایه گذار موسسات انتفاعی یا
سپرده هایی که دارا عنوان ریالی باشند مورد مصرف قرار دهد ایالات متحده
موافقت می کند که دولت می تواند معادل کلیه و یا هر قسمت از بقیه مبالغ
مصرف نشده را که به صورت دیگر تعهد نشده است در ازا دلار آمریکایی به
نرخی که در آن موقع مورد توافق قرار گیرد خریدار نماید.
9 - در هر موقع طرفین این قرارداد تشخیص دهند که منافع آنها ایجا
می نماید که قسمتهایی از مفاد این قرارداد را تغییر داده و یا تعدیل و یا
اصلاح نمایند می توانند با توافق کتبی این تغییرات را که ممکن است شامل
پرداخت تمام یا قسمتی از اصل وام و بهره آن به یکی از دو طریق ذیل نیز
باشد انجام دهند:
الف - با تحویل کالاها و یا لوازم مورد توافق .
- با تحویل یا واگذار آنچه به نحو از انحا دارا ارزش مورد نظر بوده
و طرفین در مورد آنها موافقت نموده باشند.
10 - قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق
مدارک زیر باید به اکزیم بانک ارائه گردد:
الف - مدرکی که درباره اختیارات شخصی که این قرارداد را امضا نموده و یا
به عنوان نماینده دولت آن را به موقع اجرا می گذارد.
- نظریه وزیر دادگستر ایران و یا هر مرجع قانونی دیگر که مورد قبول
اکزیم بانک بوده و یا تامین رضایت اکزیم بانک مبنی بر این باشد که دولت
به موج قوانین اساسی خود کلیه اقدامات لازم را برا تنفیذ اعتبار که به
موج این قرارداد مورد معامله قرار گرفته به عمل آورده و قرارداد دارا
اعتبار لازم بوده و شرایط و مقررات آن نسبت به دولت لازم الاجرا می باشد.
با گواهی مرات فوق دولت و اکزیم بانک وسائل اجرا این قرارداد را که در
واشنگتن در ناحیه کلمبیا واقع در آمریکا در دو نسخه در تاری مذکور فوق
تهیه گردیده فراهم کرده اند.
امضا اردشیر زاهد دولت شاهنشاهی ایران
امضا واتر سی ساور بانک صادرات و واردات واشنگتن
امضا ادوارد اس - کانگر گواه
منشی
ضمیمه تالف ت
جدول پرداخت ها
موعد پرداخت پرداخت اصل
----------------------------------------------
1 68321 ریال
2 136642 ریال
3 204963 ریال
4 273274 ریال
5 341605 ریال
6 409926 ریال
7 478247 ریال
8 546568 ریال
9 614889 ریال
10 683210 ریال
11 751531 ریال
12 819852 ریال
13 888173 ریال
14 956494 ریال
15 1024815 ریال
16 1093136 ریال
17 1161457 ریال
18 1229778 ریال
19 1298099 ریال
20 1366420 ریال
21 1434741 ریال
22 1503062 ریال
23 1571383 ریال
24 1639704 ریال
25 1708025 ریال
26 1776346 ریال
27 1844667 ریال
28 1912988 ریال
29 1981309 ریال
30 2049630 ریال
31 2117951 ریال
32 2186272 ریال
33 2254593 ریال
34 2322914 ریال
35 2391235 ریال
36 2459556 ریال
37 2527877 ریال
38 2596198 ریال
39 2664519 ریال
40 2732840 ریال
41 2801161 ریال
42 2869482 ریال
43 2937803 ریال
44 3006124 ریال
45 3074445 ریال
46 3142766 ریال
47 3211087 ریال
48 3279408 ریال
49 3347729 ریال
50 3416050 ریال
51 3484371 ریال
52 3552692 ریال
53 3620662 ریال
----------------------------------------------
97767000 ریال
قرارداد
قرارداد زیر در تاری 29 ژوئن 1962 فیمابین دولت ایران (که منبعد در این
موافقتنامه تدولت ت نامیده می شود) و هیات عمران بین المللی (که منبعد در
این موافقتنامه تهیات عمران ت نامیده می شود) و یکی از موسسات تابعه دولت
ایالات متحده آمریکا بوده (و منبعد در اینجا تایالات متحده ت نامیده می شود)
منعقد گردیده و به مورد اجرا در آمده است .
گواهی می کند:
از آنجا که به موج قانون اصلاحی کمک به توسعه داد و ستد محصولات کشاورز
مصو سال 1954 و مطابق مقررات موافقتنامه محصولات کشاورز مصو 29 ژانویه
1962 که در تاری 20 فوریه 1962 مورد اصلاح قرار گرفته (و منبعد در اینجا
تموافقتنامه محصولات ت نامیده می شود) تصمیم گرفته شده است اعتباراتی در
اختیار دولت گذاشته شود تا مبالغ ریالی برا مقاصد مذکور در بند () ماده
دوم موافقتنامه محصولات در دسترس دولت قرار گیرد مشروط بر این که این
اعتبار از هفتاد درصد (70%) مبلغ ریالی مندر ذیل ماده سوم تموافقتنامه
محصولات ت که مبلغ تخمینی آن چهار صد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و پنجاه
هزار ریال (481950000 ریال ) است تجاوز ننماید و از آنجا که شرائط و
مقررات این قرارداد با شرائط و مقررات انجمن مشورتی ملی مسائل پولی و
مالی بین المللی مطابقت دارد:
بنابراین اینک موافقت می نماید که :
1 - هیات عمران بین المللی بدین وسیله اعتبار را که از هفتاد درصد (70%)
وجوه ریالی حاصله از تموافقتنامه محصولات ت تجاوز ننموده و طبق برآورد به
مبلغ چهارصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال (481950000
ریال ) بالغ می گردد به نفع دولت برا کمک در تامین هزینه ها مالی طرحها و
یا سایر برنامه ها توسعه اقتصاد که ممکن است هر چند یک بار نسبت به آنها
بین دولت و مدیر هیات عمران بین المللی (که منبعد به نام تمدیرت خوانده
می شود) توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گیرد برقرار می نماید به شرط آن
که هیچیک از مبالغ حاصله از فروش محصولات پس از تاری 28 ژانویه 1965
پرداخت نگردد مگر در موارد که برا استفاده از آن بین دولت و مدیر توافق
قبلی به عمل آمده باشد.
2 - در قبال وجوه دریافتی دولت تعهد می نماید که به هیات عمران بین المللی
یا جانشینان و نمایندگان آن مبلغ اصلی چهارصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد
و پنجاه هزار ریال (48195000 ریال ) و یا هر مقدار وجوه ریالی را که طبق
این ردیف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطی که در جدول پیوست معین شده
و به صورت ضمیمه تالف ت قسمتی از این قرارداد را تشکیل داده به پردازد و
بهره آن را نیز از قرار چهار درصد (4%) در سال نسبت به باقیمانده مبلغ
اصلی به اقساط ششماهه پرداخت نماید. شروع تادیه اقساط چهار سال پس از
پایان ماهی خواهد بود که طی آن اولین پرداخت از طرف مدیر ادار به دولت
طبق مبلغ و تاری مندر در ضمیمه تالف ت صورت گرفته است . هر گاه مبلغ
پرداخت شده زیادتر از مبلغ اصلی باشد به همان نسبت در اقساط مندر در
ضمیمه تالف ت تعدیل به عمل خواهد آمد چنانچه مبلغ پرداخت شده بیش از ده
درصد (10%) کمتر از مبلغ اصلی باشد اقساط مندر در ضمیمه تالف ت به همان
نسبت تعدیل خواهد شد هر گاه مبلغ پرداختی ده درصد (10%) و یا کمتر از
مبلغ اصلی کمبود داشته باشد کسر مبلغ از آخرین قسط و یا اقساط مندر در
ضمیمه تالف ت تفریق می گردد پرداخت بهره نسبت به بقیه مبلغ اصلی از پایان
ماهی آغاز می گردد که اولین پرداخت طی آن صورت گرفته است و بهره مذکور
باید پس از شش ماه از تاری مذکور به اقساط ششماهه پرداخت گردد.
هر گاه در پرداخت فور و کلی مبلغ اصلی یا بهره آن قصور رو دهد کلیه
مبلغ اصلی که پرداخت نگردیده و بهره متعلق به آن جزو بدهی محسو و با در
خواست هیات عمران قابل پرداخت خواهد بود. عدم استفاده از حق مذکور از طرف
هیات عمران هیچگاه نباید به عنوان انصراف از آن حق تلقی گردد.
3 - پرداخت به حسا دولت باید از محل وجوه ریالی که بر اساس مقررات ماده
سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده به عمل آید و طبق مفاد بند() از ماده
دوم موافقتنامه مذکور به منظور ایجاد اعتبار در دسترس قرار گیرد اینگونه
پرداختها به صورت مساعده و به موج این ردیف از اعتبارات از تاری
گزارشهایی که درباره پرداختها در فواصل معین از طرف مدیر به دولت تسلیم
می گردد صورت خواهد گرفت .
هیات عمران مبلغ ریالی را که به طریق مذکور پرداخت گردیده در این قرارداد
ظهرنویسی خواهد کرد.
4 - مبلغ اصلی و بهره ا که باید به موج این قرارداد از طرف دولت به هیات
عمران پرداخت گردد به ریال و یا به اختیار دولت به دلار آمریکا تادیه
خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت کند مبلغ پرداختی هنگام
تادیه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ریالی بر اساس زیر حسا می گردد:
الف - نرخ متداولی که به نسبت آن دلار آمریکا در مقابل هم ارز ریالی به
اشخاص مقیم ایران برا پرداخت تعهداتشان در خار از کشور بفروش می رسد
مشروط بر آن که نرخها متداول ریال که بیش از یک درصد ارزش اسمی آن با
آنچه با صندوق بین المللی پول موافقت شده تفاوت داشته باشد از طرف دولت
مجاز شناخته نشده و مشروط بر آن که طرفین این موافقتنامه قرارداد توافق
نداشته باشند که نرخ دیگر را عادلانه تلقی نمایند و یا:
- در غیر این صورت نرخ دیگر که هر چند یک بار بین طرفین مورد توافق
قرار گیرد ملاک عمل واقع خواهد شد.
بهره و مبلغ اصلی باید در اداره هیات عمران بین المللی در واشنگتن واقع در
منطقه کلمبیا پرداخت گردد. وجوه ریالی که از طرف هیات عمران مورد قبول
قرار گرفته ممکن است به وزیر دارایی ایالات متحده انتقال یابد تا توسط
مامور یا ماموران دولت آمریکا که از طرف وزیر دارایی تعیین می شوند
نگاهدار گردد.
5 - دولت می تواند بدون پرداخت جریمه و یا دریافت جایزه اصل این وام را به
ریال و یا به اختیار و میل خود به دلار آمریکا قبل از تاری سررسیدها
مربوط پرداخت نماید.
و نرخ دلار به ماخذ میزان متداول در تاریخی که این پرداختها به عمل می آید
و یا بر اساس میزان مندر در قسمت چهارم این قرارداد محاسبه خواهد شد هر
گونه پیش پرداختی که از طرف دولت صورت بگیرد قابل انطباق با اقساط اصلی
مندر در ضمیمه تالف ت بوده و نسبت معکوس با تاری سررسید آنها خواهد
داشت .
6 - دولت موافقت می کند هر گونه وامی که به موج اعتبارات فوق و طبق این
قرارداد برا موسسات خصوصی و یا هر شخصی یا شرکتها عمومی انتفاعی دریافت
دارد دارا بهره ایست که تقریبا معادل بهره وام ها مشابه و متداول در کشور
ایران خواهد بود. دولت همچنین موافقت می کند که به استنا وامهایی که به
موسسات عمومی انتفاعی اعطا می کند هیچیک از اقلام وجوهی را که به موج این
قرارداد دریافت می دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسات عمومی
انتفاعی انتقال و یا تخصیص ندهد.
7 - دولت موافقت می کند که ایالات متحده آمریکا وجوه ریالی دریافتی طبق
بندها 4 و 5 این قرارداد را می تواند برا هزینه ها و یا پرداختها خود در
کشور ایران و یا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد ایالات متحده موافقت می نماید
که در مورد هزینه ها و پرداختها مذکور فوق وضع اقتصاد کشور ایران را مد
نظر قرار دهد. دولت همچنین موافقت دارد که برا تبدیل دو درصد (2%) وجوه
ریالی که طبق بندها 4 و 5 این موافقتنامه از طرف ایالات متحده دریافت
گردیده به ارزها دیگر تسهیلات لازم فراهم سازد تا ایالات متحده بتواند از
محل این وجوه برا توسعه بازارها جدید محصولات کشاورز آمریکا در مناطقی
که ایالات متحده تشخیص دهد مساعدت به عمل آورد. دولت موافقت می کند که
مبالغ زائد بر دو درصد (2%) فوق را ایالات متحده می تواند در مناطق خار از
کشور ایران و یا قلمرو آن مورد مصرف قرارداده و یا طبق توافق طرفین به
ارزها دیگر تبدیل نماید.
8 - دولت موافقت دارد که ایالات متحده می تواند بقیه وجوه مصرف نشده
دریافتی به موج این قرارداد را در سرمایه گذار موسسات انتفاعی و یا
سپرده هایی که دارا عنوان ریالی باشند مورد مصرف قرار دهد.
ایالات متحده موافقت می کند که دولت می تواند معادل کلیه و یا هر قسمت از
بقیه مبالغ مصرف نشده را که به صورت دیگر تعهد نشده است در ازا دلار
آمریکایی به نرخی که در آن موقع مورد توافق قرار گیرد خریدار نماید.
9 - در هر موقع طرفین این قرارداد تشخیص دهند که منافع آنها ایجا
می نماید که قسمتهایی از مفاد این قرارداد را تغییر داده و یا تعدیل و
اصلاح نمایند می توانند با موافقت کتبی این تغییرات را که ممکن است شامل
پرداخت تمام یا قسمتی از اصل وام بهره آن به یکی از دو طریق ذیل نیز باشد
انجام دهند:
الف - با تحویل کالاها و یا لوازم مورد توافق .
- با تحویل یا واگذار آنچه به نحو از انحا دارا ارزش مورد نظر بوده
و طرفین در مورد آنها موافقت نموده باشند.
10 - قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق
مدارک زیر باید به هیات عمران ارائه گردد:
الف - مدرکی درباره اختیارات شخصی که این قرارداد را امضا نموده و یا به
عنوان نماینده دولت آن را به موقع اجرا می گذارد.
- نظریه وزیر دادگستر ایران و یا هر مرجع قانونی دیگر که مورد قبول
هیات عمران بوده و یا تامین رضایت هیات عمران مبنی بر این باشد که دولت
به موج قوانین اساسی خود کلیه اقدامات لازم را برا تنفیذ اعتبار که به
موج این قرارداد مورد معامله قرار گرفته به عمل آورده و قرارداد دارا
اعتبار لازم بوده و شرائط و مقررات آن نسبت به دولت لازم الاجرا می باشد.
با گواهی مرات فوق دولت و هیات عمران وسائل اجرا این موافقتنامه را که
در واشنگتن در ناحیه کلمبیا واقع در آمریکا در دو نسخه در تاری مذکور
فوق تهیه گردیده فراهم کرده اند.
امضا - ح - قدس نخعی دولت ایران
امضا - ویلیام - اس - گود هیات عمران بین المللی
ضمیمه تالف ت
جدول پرداخت ها
موعد پرداخت پرداخت اصل
----------------------------------------------------------------------
1 - اولین روز ماه تقویمی که پس از چهار سال از پایان ماهی
که اولین پرداخت طی آن به عمل آمده است . بقیه اقساط
شماره گذار شده در فواصل شش ماه قابل پرداخت خواهد بود 336792 ریال
2 673584 ریال
3 1010376 ریال
4 1347168 ریال
5 1683960 ریال
6 2020752 ریال
7 2357544 ریال
8 2694336 ریال
9 3031128 ریال
10 3367920 ریال
11 3704712 ریال
12 4041504 ریال
13 4378296 ریال
14 4715088 ریال
15 5051880 ریال
16 5388672 ریال
17 5725464 ریال
18 6062256 ریال
19 6399048 ریال
20 6735840 ریال
21 7072632 ریال
22 7409424 ریال
23 7746216 ریال
24 8083008 ریال
25 8419800 ریال
26 8756592 ریال
27 9093384 ریال
28 9430176 ریال
29 9766968 ریال
30 10103760 ریال
31 10440552 ریال
32 10777344 ریال
33 11114136 ریال
34 11450928 ریال
35 11788720 ریال
36 12124512 ریال
37 12461304 ریال
38 12798096 ریال
39 13134888 ریال
40 13471680 ریال
41 13808472 ریال
42 14145264 ریال
43 14482056 ریال
44 14818848 ریال
45 15155640 ریال
46 15492432 ریال
47 15829224 ریال
48 16166016 ریال
49 16502808 ریال
50 16839600 ریال
51 17176392 ریال
52 17513184 ریال
53 17850624 ریال
----------------------------------------------------------------------
481950000 ریال
قراردادها فوق ضمیمه قانون قرارداد وامها شماره 5/65 - 6/65 - 7/65 -
8/65 به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دومیلیون و بیست هزار ریال
می باشد.
رییس مجلس شورا ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/12/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.