×

قانون متمم بودجه سال 1340

قانون متمم بودجه سال 1340

قانون-متمم-بودجه-سال-1340
ماده واحده - بودجه متمم سال 1340 که از حیث درآمد عمومی و اختصاصی
بالغ بر سه میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال
(3547500000 ریال ) و از لحاظ هزینه بالغ بر پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و
نه میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و شش ریال و چهل
دینار (40/5359544876 ریال ) می باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده
می شود بودجه مزبور را بر طبق مقررات و با رعایت مفاد بودجه مصوب سال 1340
و تبصره های زیر اجرا نماید.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از مانده اعتبار ردیف 6
قانون پذیره نفت مصوب شهریور ماه 1337 مبلغ ده میلیون ریال برای مخارج
ساختمان دانشکده کشاورزی مشهد پرداخت نماید.
تبصره 2 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود برای پرداخت هزینه های
مربوط به اجرای برنامه کمک جنسی به کارمندان (موضوع تبصره های 32 و 33
قانون بودجه سال 1339) در سال 1340 مبلغی که حداکثر از دو میلیون و پانصد
هزار ریال در ماده تجاوز ننماید از محل اعتباری که برای کمک مذکور در
بودجه سال 1340 کل کشور منظور است در اختیار سازمان مستقل تدارکات
بگذارد. سازمان مستقل تدارکات موظف است که بودجه هزینه خود را به تصویب
وزارت دارایی برساند و در پایان عمل حساب هزینه های انجام شده و سودی را
که از محل تفاوت خرید و فروش کالاها برای تامین همین مصارف به دست آورده و
در حساب کوپن های تحویلی منظور است به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره 3 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود کسر حقوق بازنشستگی سال
(40) افسرانی را که کمتر از سی سال خدمت نموده اند از بودجه مصوبه سال
1340 خود پرداخت نماید.
تبصره 4 - عنوان ردیف 15 فصل دوم بودجه سال 1340 کل کشور به این شرح
(وزارت جنگ و مرزبانی کل کشور) اصلاح می شود.
تبصره 5 - اجازه داده می شود یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال
اعتبار واگذاری به وزارت جنگ در سال (40) از محل درآمدهای غیر از محل های
مندرج در بودجه سال 1340 از مقررات دوره مالی مستثنی بوده و در سال 1341
با رعایت مقررات قابل تعهد و مصرف باشد.
تبصره 6 - به وزارت بهداری اجازه داده می شود از یازده میلیون ریال
اعتبار مصوب جهت هزینه ساختمانی و تکمیل موسسات بهداشتی و درمانی
شهرستانهای کردنشین و جذامیخانه باباباغی تبریز مبلغ یک میلیون ریال و از
ده میلیون ریال اعتبار واگذاری برای بیمارستان سقز دو میلیون و پانصد
هزار ریال تا آخر دوره عمل سال 40 (آخر خرداد ماه 1341) و هفت میلیون و
پانصد هزار ریال دیگر تا آخر اسفند ماه سال 1341 برای تکمیل ساختمانهای
نیمه تمام مناطق کردنشین و نوار مرزی و خرید یک باب ساختمان جهت منزل
پزشک در شهرستان مریوان به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال تعهد و مصرف
نماید.
تبصره 7 - عنوان ردیف 83 فصل دوم بودجه سال 1340 به این شرح (استرداد
قسط دوم و سوم و بهره و کارمزد وام باند فرودگاه مهرآباد) اصلاح می گردد.
تبصره 8 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود از محل سی
میلیون ریال اعتبار واگذاری موضوع ردیف 11 قسمت دوم بودجه ضمیمه پنجاه
درصد تفاوت حقوق ماهیانه کارمندان و خدمتگذاران مشمول تصویبنامه 6976 -
18/3/40 را در چهارماهه آخر سال 1340 پرداخت نماید.
تبصره 9 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود در سه ماهه آخر سال
1340 تفاوت تسعیر سهم روبل مامورین مقیم در عمارت سفارت کبرای ایران در
مسکو را به جای سی درصد چهل درصد و به مامورینی که در خارج از محل سفارت
سکونت دارند به جای چهل درصد پنجاه درصد احتساب و با رعایت مقررات پرداخت
نماید.
تبصره 10 - به وزارت بهداری اجازه داده می شود از ده میلیون ریال
اعتبار واگذاری برای جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری آن موضوع ردیف 23
قسمت دوم بودجه ضمیمه تا حدود چهار میلیون ریال به مصرف مبارزه با
بیماریهای واگیر و مخصوصا آبله برساند.
تبصره 11 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود پس از تامین اعتبار
تفاوت حقوق دبیران و استادان دانشکده های شهرستانها اعتبار تفاوت حقوق
مشمولین تبصره 35 بودجه سال 1340 را که در تاریخ اول دی ماه سال 40 در
دانشسرای عالی به خدمت اشتغال داشته اند از تاریخ مزبور از محل مازاد
سیزده میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار ردیف (12) قسمت دوم بودجه ضمیمه
مربوط به ترمیم حقوق استادان و دانشیاران و دبیران دانشگاههای شهرستانها
را در اختیار دانشسرای عالی بگذارد.
تبصره 12 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی
اعتبارات مصوب بودجه اداره کل هنرهای زیبا کسری اعتبار ترمیم حقوق معلمین
مشمول تصویبنامه 3790/12 - 23/2/40 را از محل اعتبار ردیف 128 بودجه سال
1340 کل کشور (اعتبار کمک تعاونی به کارمندان کشوری ) تامین و در اختیار
اداره مزبور قرار دهد.
تبصره 13 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل مازاد سیزده
میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار ردیف 12 قسمت دوم بودجه ضمیمه مبلغ سه
میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وام جهت حقوق و دستمزد و مزایای عقب
افتاده کارمندان و خدمتگذاران شرکت سهامی کارخانجات ونک در اختیار وزارت
فرهنگ بگذارد.
وزارت فرهنگ مکلف است وام مزبور را از صرفه جویی های بودجه سال 40 خود
حداکثر تا قبل از خرداد سال 1341 و در صورت عدم تکافوی صرفه جویی های بودجه
مزبور از اعتبارات بودجه سال 1341 خود تا آخر تیر ماه سال 42 تامین و
واریز نماید و در صورت عدم پرداخت وزارت دارایی مجاز خواهد بود وام مزبور
را از اعتبارات بودجه سال 1341 وزارت فرهنگ کسر و مستهلک نماید.
تبصره 14 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود یکصد و پنجاه هزار ریال
پرداختی از بودجه سال 40 اداره کل اوقاف به منظور هزینه تبلیغات مذهبی را
که وسیله اداره حسابداری نخست وزیری به مصرف رسیده به هزینه قطعی سال 40
بودجه اوقاف منظور نماید.
تبصره 15 - به اداره کل انتشارات و رادیو اجازه داده می شود هزینه چاپ
و انتشار یک شماره مجله ایران امروز را که بالغ بر 33300 فرانک جدید
فرانسه هم ارز 516150 ریال می گردد و از محل بودجه سال 40 اداره مزبور
بدون انجام تشریفات مناقصه تعهد و تادیه شده است به خرج قطعی منظور
نماید.
تبصره 16 - اجازه داده می شود که صرفه جویی اعتبار سال 40 اداره کل
انتشارات و رادیو بابت طلب معوقه آقای یهودا حی موضوع رای اصلاحی هیات
داوری مورخ دوم آبان 1338 بابت خسارات پخش آگهی های تجارتی با صدور اصلاح
بودجه پرداخت و در مقابل سه میلیون ریال که بابت قسمتی از مطالبات
نامبرده در اضافه اعتبار سال 1341 اداره مزبور پیش بینی گردیده است حذف
شود.
تبصره 17 - به اداره کل هنرهای زیبای کشور اجازه داده می شود ترمیم
حقوق معلمین مشمول مقررات تصویبنامه 3790/12 - 23/2/40 را که در اداره
مذکور به خدمت اشتغال دارند از اول مهر تا پایان آذر ماه سال 1340 به
ماخذ صدی پنجاه و از اول دی ماه به بعد به میزان صد درصد اشل مقرر در
تصویبنامه مذکور از محل اعتبار بودجه مصوب خود تامین و پرداخت نماید.
تبصره 18 - وزارت دارایی مجاز است وجه در خواست های مربوطه به سال
1340 را که تا آخر خرداد سال 1341 تشریفات آن انجام شده و فهرست مربوط به
خزانه داری کل رسیده باشد تا آخر مهر ماه سال مزبور پرداخت نماید.
تعهدات سال 1340 وجوه اختصاصی سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولت
طبق مقررات و قوانین مربوط به خود آنها قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره زیر مادام که لغو نشده نظر به قوت خود باقی است .
تبصره 19 - واردات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی تابع
مقررات عمومی می باشد وزارت دارایی حقوق گمرکی واردات و سفارشات سازمان
مذکور را تا 25 مرداد 1340 جمعا و خرجا محاسبه خواهد نمود.
>جدول : دوره 21 - جلد 3 - صفحه 1953 الی 1961<
اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصیلی سال 1340 سازمانهای مشروحه زیر:
1 - کسر می شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی سال 40 وزارت فرهنگ .
الف - از اعتبار ماده 3 بودجه تفصیلی
(حقوق و مزایای کارکنان بیگانه ) 2500000 ریال
ب - از اعتبار ماده 5 بودجه تفصیلی
(هزینه سفر و فوق العاده روزانه ) 2250000 ریال
ج - از اعتبار ماده 6 بودجه تفصیلی (مرسولات و مخابرات ) 2700000 ریال
د - از اعتبار ماده 11 بودجه تفصیلی (حمل و نقل ) 16300000 ریال
ه - از اعتبار ماده 12 بودجه تفصیلی (کمک و وجوه تعاونی ) 26200000 ریال
و - از اعتبار ردیف 42 بودجه کل کشور 25000000 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع کل 74950000 ریال
اضافه می شود به اعتبار ماده یک بودجه تفصیلی سال 40
(حقوق کارمندان رسمی و غیر رسمی و روز مزد) مبلغ 74950000 ریال
ز - پرداخت این وجه از طرف خزانه داری کل کشور منوط به آن است که وزارت
فرهنگ از بابت مواد مندرج در بند (الف ) الی (و) کوچکترین بدهی یا تعهدی
نداشته باشد.
ح - کلیه مبالغ کسر شده از مواد مندرج در بند (الف ) الی (و) از مواد و
فصول مربوط در بودجه سال 1341 وزارت فرهنگ کسر خواهد گردید.
ط - مبالغ مندرج در فوق تا آخر مهر ماه سال 1341 از طرف خزانه داری کل
قابل پرداخت خواهد بود.
2 - کسر می شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی اصل 1340 پست و تلگراف و
تلفن :
الف - از اعتبار ماده 10 1000000 ریال
ب - از اعتبار ماده 12 1000000 ریال
ج - از اعتبار ماده 14 1000000 ریال
----------------------------------------------
جمع کل 3000000 ریال
اضافه می شود به اعتبار ماده 15 هزینه های اختصاصی و پیش بینی نشده به منظور
پرداخت تعهدات بین المللی مبلغ 3000000 ریال
د - کلیه اعتبارات مندرج در بند الف و ب و ج از فصول مربوطه در بودجه سال
1341 وزارت پست و تلگراف و تلفن کسر خواهد گردید.
3 - کسر می شود از اعتبار مواد بودجه سال 40 اداره کل هنرهای زیبای کشور
الف - از اعتبار ماده 8 بودجه تفصیلی سال 40
(مطبوعات و چاپ ) 200000 ریال
ب - از اعتبار ماده 9 بودجه تفصیلی سال 40
(اسباب و وسائل مصرف شدنی ) 400000 ریال
ج - از اعتبار ماده 10 بودجه تفصیلی سال 40
(اسباب و وسائل مصرف نشدنی ) 2650000 ریال
د - از اعتبار ماده 13 بودجه تفصیلی سال 40
(هزینه های عمرانی و تولید) 54000 ریال
ه - از اعتبار ماده 14 بودجه تفصیلی سال 40
(هزینه های غیر مستمر) 340000 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع 3644000 ریال
اضافه می شود به مواد زیر:
و - به اعتبار ماده 4 بودجه تفصیلی سال 40
(فوق العاده و مزایا) 1800000 ریال
ز - به اعتبار ماده 5 بودجه تفصیلی سال 40
(هزینه سفر و فوق العاده روزانه )
55000 ریال
ح - به اعتبار ماده 6 بودجه تفصیلی سال 40
(مرسولات و مخابرات ) 135000 ریال
ط - به اعتبار ماده 7 بودجه تفصیلی سال 40
(کرایه ابنیه و اراضی - سوخت - روشنایی ) 550000 ریال
ی - به اعتبار ماده 11 بودجه تفصیلی سال 40
(حمل و نقل و خدمات قراردادی ) 310000 ریال
ک - به اعتبار ماده 12 بودجه تفصیلی سال 40
(کمکها و وجوه تعاونی مخصوص ) 794000 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع 3644000 ریال
ل - کلیه اعتبارات کسر شده در بند الف الی ه از مواد مربوطه در بودجه سال
1341 هنرهای زیبای کشور کسر خواهد شد.
4 - کسر می شود از اعتبار ماده 7 بودجه تفصیلی سال 1340 وزارت دارایی مبلغ
شش میلیون ریال و اضافه می شود به ماده 4 چهار میلیون ریال و به ماده 5
ششصد هزار ریال و به ماده 1 یک میلیون و چهار صد هزار ریال .
دیون بلا محل
1 - اداره کل هنرهای زیبای کشور مجاز است مبلغ پانصد و پنجاه و شش هزار
ریال به شرح زیر:
1 - بابت بدهی به اداره کل بازنشستگی 409992 ریال
2 - بابت کمک هزینه تحصیلی هنرآموزان ایرانی در ایتالیا 100000 ریال
3 - بابت بهای تلفن مرکز سمعی و بصری استان دوم 2408 ریال
4 - بابت اضافه نظام وظیفه سال 34 یازده نفر خدمتگزاران 39600 ریال
5 - بابت بقیه مابه التفاوت ترفیع سال 35 آقای دکتر فروغ 4000 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع 556000 ریال
از محل اعتبار منظور در ماده 45 (دیون بلا محل ) بودجه تفصیلی مصوب سال
1339 خود با رعایت مقررات پرداخت نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و نوزده تبصره و دو جدول و اصلاح بودجه تفصیلی
سال یک هزار و سیصد و چهل که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب 20 آذر ماه
یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاریخ پنجم اسفند ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.