جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده 6 - منظور از حقوق درجه مذکور در این آیین نامه حقوق دریافتی بدون
احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب ) ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می باشد.
اصلاح فوق به استناد ماده 67 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب
30/4/1336 در تاریخ 19 خرداد ماه 1344 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای
ملی رسیده و قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :