جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


بتاریخ :15/6/72
شماره دادنامه :291-29/6/72
مرجع رسیدگی :شعبه 48دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :آقای غلامرضا
خوانده :شهرداری
خواسته :مطالبه خسارت
رای دادگاه
خواهان دادخواستی علیه خوانده بخواسته مطالبه یازده میلیون وششصدو پنجهزارریال تقدیم داشته ومتذکرگردیده که خواندگان کانال آب متحدثه در خیابان رالایروبی نکرده ودرنتیجه ریزش باران وعدم کشش جویهای آب و گرفتگی کانال ،آب به داخل منزل نفوذوموجب ورودخسارات به اموال وی شده است ،خوانده درمقام دفاع اعلام داشته که بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده ،قصوردرانجام وظایف محوله می باشدواثبات تعدی وتفریط بعهده مدعی می باشدکه درپرونده هیچ دلیلی براین مدعانیست وازطرف دیگر درهیچ جای گزارش کارشناسان رسمی صریحابه این مطلب که علت وقوع خسارت عدم اقدام به موقع شهرداری است اشاره نشده است وخواستاررددعوی خواهان شده است .بنظردادگاه دفاعیات خوانده بی وجه است زیرااولابموجب بندهای دوم وچهارم ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری است وتسطیح انهارعمومی ومجاری آنهاوفاضل آب بوده ومکلف به اتخاذتدابیرموثرواقدام لازم برای حفظ شهرازخطرسیل وغیره گردیده است . ثانیاکارشناس منتخب علت ورودسیل راگرفتگی مدخل کانال سرپوشیده دانسته است وباتوجه به اینکه طبق بندهای دوم وچهارم ماده 55 قانون شهرداری تنظیف ورفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است لذاعدم اقدام لازم واتخاذتدابیرموثروبه موقع درموردنظافت کانال جهت جلوگیری ازوقوع سیل موجب مسئولیت خوانده می گرددوتقصیرمشارالیه درانجام اقدامات فوق نامبرده رادرقبال خسارات وارده به خواهان مسئول می سازد. ثالثادرموردی که کسی به همراه قوه قاهره خساراتی رابه بارمی آوردحقوق تنها سببی راکه می شناسدتقصیری است که باضرررابطه سببیت داردواوراباید مسئول حبران همه خسارات شناخته واثرحادثه خارجی رانادیده گرفت درمانحن فیه نیزسببی که موجب ورودضرربه خواهان شده ورابطه سببیت باآن داردعدم لایروبی به موقع کانال آب ،قصوردرانجام وظایف توسط شهرداری است واثر حادثه خارجی یعنی باران بایدنادیه انگاشته شودرابعا:درصورتی که عوامل طبیعی ازجمله باران باعث اتلاف شودسبب ازضمان بری نمی شودواین عوامل رابطه عرفی بین سبب وتلف راازبین نمی بردخامسااساسادرتسبیب ،سبب با عمل خودزمینه تلف راآماده می کندچندانکه اگرارتکاب آن عمل نبودتلف نیز رخ نمی دادولی بین آن عمل ووقوع تلف رابطه علیت وجودندارد.احتمال دارد وانتظارمی رودکه درشرایط خاص زمینه فراهم شده ومنجربه تلف مال شودولی بین آن دوملازمه عقلی یاعرفی وجودنداردیعنی آنچه دراین مقام سبب نامیده می شوددرواقع شرط وقوع تلف است درمانحن فیه نیزعدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع سیل گردیده ودرواقع شهرداری باتقصیرخودزمینه تلف را مهیاوموجبات ورودضرربه خواهان رافراهم کرده است بنابه مراتب فوق وبا توجه به اینکه کارشناسان منتخب میزان خسارات وارده راارزیابی کرده اند وباعنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده وباالتفات به اینکه کارشناسان بااوضاع واحوال محقق قضیه نیزمغایرتی نداردوعلیهذادادگاه دعوی خواهان راثابت وموجه تشخیص ومستندابه ماده 231قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی دادگاه حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون وهشتصدوپنجهزارریال بابت اصل خواسته ومبلغ /121805ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 129تا130
نشرمیزان ، تابستان 1374

34
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
291
تاریخ تصویب :
1372/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :