×

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه

قانون-اجازه-تمدید-قرارداد-استخدام-مسیو-آندره-گدار-مدیر-عتیقات-و-موزه-و-کتابخانه

وکیل


ماده اول - وزارت معارف مجاز است که قرارداد مسیو آندره گدار را از
تاریخ اول فروردین ماه 1313 برای مدت پنج سال دیگر به سمت مدیری عتیقات و
موزه و کتابخانه تمدید نماید.
ماده دوم - حقوق مسیو گدار در سال شصت هزار ریال به علاوه یک هزار
پهلوی خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت .
ماده سوم - در موقع ختم قرارداد چنانکه کنترات مسیو آندره گدار تجدید
نشود مبلغ چهار هزار ریال به عنوان مخارج مسافرت برای معاودت به فرانسه
به مشارالیه تادیه خواهد شد.
ماده چهارم - چنانچه مسیو گدار شخصا کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ
مخارج مسافرت مصرح در ماده سوم را نخواهد داشت .
ماده پنجم - مسیو گدار سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق را
خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف خواهد بود.
ماده ششم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام مسیو گدار را طبق
ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه دوازدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1312/09/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.